Advokáti–zapsaní mediátoři mohou nově získat na ČAK certifikaci IMI

Advokátky a advokáti, kteří jsou zároveň zapsanými mediátory, mohou nově získat přímo na půdě České advokátní komory certifikaci významné evropské mezinárodní autority – IMI (International Mediation Institute). Sama Komora totiž nedávno splnila náročná kritéria IMI, tzv. QAP (Qualifiying Assessment Program – kvalifikační hodnotící program) a může sama certifikovat. 

Proč by advokát, který je současně zapsaným mediátorem, měl být certifikován IMI:

 • Získá důvěryhodnost v mezinárodním měřítku– takto kvalifikovaní mediátoři jsou uvedeni na celosvětových top vyhledávacích portálech a webech. Tato certifikace je v současnosti respektovaným mezinárodním ohodnocením služeb mediátora (jeho kreditu, kompetence a vhodnosti pro mediaci určeného typu) pro ty, kdo hledají mediační služby.
 • Je to výchozí kvalifikace i pro reciproční mimoevropskou certifikaci, např. singapurskou (SIMI – Singapore International Mediation Institute), další jsou v jednání.
 • Úspěšní kandidáti IMI certifikací potvrzují letité zkušenosti a znalosti v mediaci, obdrží logo IMI ke svému označení, získávají na webu IMI tzv. profil (Profile) a zpětnou vazbu (Feedback Digest), kterou vytváří hodnotitel (Reviewer). Tím je mezinárodně uznávaný odborník – mediátor, ten „certifikuje“ první uchazeče.

Jaká jsou rámcová kritéria kvalifikačního hodnotícího programu (QAP):

 • Zkušenost mediátora – tj. musí zahrnout metodologii (jasně identifikovaná kritéria) zajišťující, že žadatel má dostatečný stupeň zkušeností v mediaci.
 • Znalost mediace – tj. musí zahrnout metodologii zajišťující znalost teorie a praxe mediace.
 • Schopnosti mediátora – tj. metodologie ohodnocení efektivity mediačního procesu, mediačních technik (při použití role play apod.).
 • Transparentnost programu – kritéria musí být jasná a publikovaná na webu organizace (Komory).
 • Programová integrita – každý hodnotitel musí být v hodnocení zkušený.
 • Průběžné monitorování programu – probíhá průběžná a trvalá kontrola kvality systému certifikací prostřednictvím ČAK a IMI.
 • Souhlas k diverzitě – hodnotí se stejně a bez ohledu na věk, rasu, pohlaví apod.

Kvalifikační hodnotící program IMI a klíčová kritéria IMI pro prokázání patřičných kompetencí mediátora Česká advokátní komora dále rozpracovala takto:

 1. Praktická zkušenost mediátora – minimální úroveň zkušeností mediátora je více než 200 odpracovaných hodin či 20 kauz, ve kterých vedl žadatel mediaci v pozici mediátora. Styl mediace může být facilitativní nebo evaluativní. Každý žadatel musí prokázat tento požadavek čestným prohlášením potvrzujícím tento požadavek. (Pozn. ČAK nesmí kontrolovat spisy svých členů z jiných než disciplinárních důvodů).
 1. Znalosti o mediaci – každý žadatel musí být:
 • zapsán v seznamu advokátů u České advokátní komory a současně být zapsán v seznamu zapsaných mediátorů na Ministerstvu spravedlnosti ČR. Toto dokládá, že žadatel již dosáhl potřebné úrovně znalostí teorie i praxe v mediaci, jak je požadován právními předpisy ČR (zvládl náročné písemné testy týkající se procesu mediace – obsahují teorii, znalosti práva, psychologie, sociologie atd., a dále složil úspěšně ústní zkoušku z mediace spočívající v simulaci kauzy, kde vystupoval v roli mediátora). Tyto zkoušky jsou prováděny před tříčlennou zkušební komisí, složenou ze tří zkoušejících, z nichž jeden je advokát– mediátor, druhý zástupce Ministerstva spravedlnosti ČR a třetí je mediátor neadvokát.
 • Musí dodat certifikát o absolvovaném, alespoň šedesátihodinovém tréninku v mediaci, zahrnujícím jak teoretické, tak praktické znalosti mediace, organizované uznávanou autoritou v ČR nebo zahraničí.
 • Musí dodat certifikát o dalším vzdělávání v mediaci, jako např.:  a) certifikát o absolvování Business mediace vydané Českou advokátní komorou či jinou uznávanou autoritou či v zahraničí, nebo b) certifikát o absolvování kurzu vyjednávání vydané ČAK či jinou uznávanou autoritou či v zahraničí, nebo c) bruselský diplom v mediaci z let 2011-2012 jako výsledek Evropského grantového projektu v mediaci mezi Českou a Bruselskou advokátními komorami, nebo d) certifikát o účasti na konferencích, seminářích (tuzemských či zahraničních) na téma mediace.

Uvedené doklady musí prokazovat, že žadatel prohlubuje své znalosti o mediaci alespoň jednou za dva až tři roky. 

 1. Schopnosti mediátora – hodnocení schopností mediátora bude provedeno na základě simulace mediace (role-play) konané v anglickém nebo českém jazyce a hodnocené komisí složené ze tří zkušených mediátorů, kterým bude předsedat buďPatrick Van Leynseele, advokát a partner vlivné advokátní kanceláře Daldewolf v Bruselu, uznávaný mediátor a člen prestižní IAM (International Academy of Mediators se sídlem v Chicagu), nebo Dr. Dana Potočková, profesorka na Anglo-Americké Universitě v Praze a externí lektorka Hamline University v USA (neprávník mediátor) nebo JUDr. Martina Doležalová, Ph.D, advokátka a zapsaná mediátorka v Praze, vedoucí sekce ADR na České advokátní komoře a lektorka mediace na ČAK a CEVRO VŠ v Praze.

Ostatními členy zkušebních komisí budou vždy buď zkušení examinátoři působící jako zkušební komisaři státních zkoušek mediace na Ministerstvu spravedlnosti ČR a současně členové ČAK, nebo advokáti zapsaní na ČAK a již certifikovaní IMI, nebo zkušení mediátoři výborného renomé a členové jiných respektovaných institucí (IAM apod.).

Alespoň jeden z členů komise musí být nezávislý na tomto programu (resp. na ČAK). Předseda komise je v pozici zpravodaje (hodnotitele, který následně vypracovává v angličtině hodnotící posudek na mediátora – „Feedback Digest“, který bude umístěn na webu IMI). Ostatní členové komise simulují znesvářené strany (Mock mediace). Jako kauzy budou použity materiály z mezinárodních soutěží; délka této Mock mediace bude max. dvě hodiny. Typ kauzy: obchodní. Mediátor si kauzu losuje ze tří možných obchodních kauz. Výběr těchto tří kauz je na zkušební komisi. Při hodnocení se použije technik zpětné vazby, sebehodnocení a hodnocení všech členů komise. Hodnotí se následující schopnosti mediátora: schopnost zvládnout emoce stran, techniky aktivního naslouchání, vytvoření atmosféry důvěry, komunikační dovednosti, empatie, porozumění kauze a schopnost ji posouvat kupředu a překonávat překážky potřebnými technikami. Kritéria hodnocení musí splňovat 75 % a více udělených zkušební komisí.

 1. Programová integrita – každý člen zkušební komise ad 3 shora musí mít zkušenost v hodnocení mediátorů a působit jako zkušební komisař státních zkoušek mediace na Ministerstvu spravedlnosti ČR a současně být členem ČAK nebo advokátem zapsaným na ČAK a již certifikovaným IMI nebo zkušeným mediátorem výborného renomé a členem jiných respektovaných institucí (IAM apod.). Alespoň jeden z členů komise musí být nezávislý na tomto programu (resp. na ČAK). To znamená, že této nezávislý hodnotitel není v úzkém kontaktu s ČAK, nepracuje pro ni a není členem ČAK.

Následné povinnosti IMI certifikovaného mediátora (udržitelnost IMI certifikace) – každé dva roky musí předložit ČAK:

 1. Čestné prohlášení potvrzující alespoň deset provedených mediací.
 2. Alespoň tři zpětné vazby od stran či advokátů v provedených mediacích.
 3. Musí absolvovat dvacetiminutové interview se zástupcem sekce ADR ČAK o své mediační praxi.

Jak bude celý proces certifikace uchazečů probíhat:

 • uchazeč musí splnit všechny požadavky ad shora a uspět zejména v bodu ad 3), tj. v ověření schopností mediátora před tříčlennou komisí odborníků. Žadatel o certifikaci IMI si vybere z nabídky tří předsedů komisí uvedených shora (Van Leynseele či Potočková či Doležalová) jednoho, který bude jeho hlavním hodnotitelem (tzv. Reviewer) v Mock mediaci popsané ad 3 shora. Když uspěje, získá licenci.
 • Pokud uspěje, ČAK zažádá u IMI o editaci úspěšného mediátora.

Svůj profil si sestaví sám uchazeč podle pokynů a směrnic na webu IMI uvedených (lokace mediačních služeb, oblasti specializace v mediačních službách, znalosti jazyků, ve kterých je schopen vést mediaci, apod.); ČAK ev. může poskytnout asistenci, ale nepředpokládá se její nutnost.

 • Hlavní hodnotitel (předseda zkušební komise) vyhotoví v angličtině hodnocení uchazeče – tzv. Feedback Digest a nahraje jej na IMI portál (web).
 • Po vyplnění profilu uchazečem a doplněním Feedback Digest hodnotitelem je uchazeč již na webu IMI viditelný veřejně a od tohoto okamžiku může používat logo IMI (přidělí ČAK).
 • Zkouška je zpoplatněna zálohou ve výši 17 000 Kč, která pokrývá nezbytné a základní náklady Komory i zkoušejících. Pokud uchazeč uspěje, doplácí ještě 4 000 Kč (celkem tedy cena u úspěšného kandidáta činí 21 000 Kč; doplatek zahrnuje úkony zkoušejících ve vztahu k IMI, tedy zejména vyhotovení a vložení Feedback Digest na web IMI a náklady Komory spojené s administrací vůči IMI a úspěšnému uchazeči).

Udržovací roční poplatek, který držitelé těchto licencí platí přímo IMI, činí v současnosti cca 175 eur (nutno vždy ověřit na webu imimediation.org). Je třeba zdůraznit, že Komora je „pouze“ držitelem certifikovaného QAP hodnotícího programu (včetně prezentace tohoto programu na jejím webu pod záložkou Mediace), ostatní úkony si řeší jednotliví certifikovaní mediátoři s IMI, resp. se svými hodnotiteli sami napřímo.

Kontaktní údaje: JUDr. Martina Doležalová, Ph.D., advokát a zapsaný mediátor, vedoucí sekce ADR ČAK, telefon: +420 273 193 114, e-mail: dolezalova@cak.cz

 

Zdroj: JUDr. Martina Doležalová, Ph.D. 

Foto Shutterstock

Go to TOP