NS: Právní věty schválené na jednání občanskoprávního a obchodního kolegia

Právní věty rozhodnutí schválené na jednání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu 11. prosince 2019.


Jistota
,
Incidenční spory, § 57 odst. 3 o. s. ř., § 202 odst. 3 IZ., § 2 odst. 3 předpisu č. 280/2009 Sb., § 160 odst. 1 předpisu č. 280/2009 Sb.

Lhůta ke složení jistoty na náklady řízení incidenčního sporu určená ustanovením § 202 odst. 3 insolvenčního zákona je při platbě jistoty prováděné na základě bezhotovostního příkazu k úhradě prostřednictvím banky (poskytovatele platebních služeb) zachována, jen je-li stanovená částka (jistota) nejpozději posledního dne lhůty připsána na účet příslušného insolvenčního soudu.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 05. 2019, sen. zn. 29 ICdo 141/2018)

Nájem bytu, Změna okolností (o. z.), § 1765 o. z., § 1766 o. z., § 2248 o. z., § 2249 o. z.

Dojde-li k podstatné změně okolností, z nichž strany vycházely při uzavření dohody o zvyšování nájemného (§ 2248 o. z.), kterou nemohly rozumně předvídat, a výše nájemného stanoveného podle této dohody bude zjevně nespravedlivá, může se pronajímatel domáhat zvýšení nájemného postupem podle § 2249 o. z.

Dohodou o zvyšování nájemného je i tzv. inflační doložka.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 05. 2019, sp. zn. 26 Cdo 1670/2018)

Prodej movitých věcí a nemovitostí, Spoluvlastnictví, § 338 o. s. ř. ve znění do 31. 12. 2013, § 336ja o. s. ř. ve znění do 31. 12. 2013

Je-li exekuce vedena prodejem spoluvlastnického podílu k nemovité věci, výsadní postavení spoluvlastníka povinného při udělování příklepu (§ 338 odst. 3 o. s. ř.) se uplatní jen při dražbě tohoto spoluvlastnického podílu, nikoliv v řízení o předražku.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 03. 2019, sp. zn. 20 Cdo 4657/2018)

Insolvenční řízení, Oddlužení, Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení, Zastavení řízení, § 91 o. s. ř., § 129 odst. 1 IZ., § 130 odst. 1, 2 IZ. ve znění do 30. 06. 2017, § 394 IZ., § 394a IZ.

Podají-li manželé (dlužníci) společný insolvenční návrh a vezme-li jeden z těchto manželů insolvenční návrh zpět ještě před rozhodnutím o úpadku nebo předtím, než jiné rozhodnutí o (společném) insolvenčním návrhu již nabylo právní moci, insolvenční soud ve vztahu k tomuto manželu zastaví insolvenční řízení; souhlas druhého manžela (druhého insolvenčního navrhovatele) s takovým zpětvzetím se nevyžaduje bez zřetele k tomu, že manželé spojili s insolvenčním návrhem i společný návrh manželů na povolení oddlužení.

Podají-li manželé (dlužníci) společný návrh manželů na povolení oddlužení (§ 394a odst. 3 insolvenčního zákona), nevyžaduje se k tomu, aby jeden z těchto manželů vzal za sebe takový návrh účinně zpět, souhlas druhého manžela.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 04. 2019, sen. zn. 29 NSČR 78/2017)

Dominantní postavení, Nekalá soutěž, Reklama, Zlehčování, § 2980 o. z. § 2984 o. z.

Osoba s dominantním postavením na trhu může své postavení zneužít podle čl. 102 Smlouvy o fungování Evropské unie výkonem práva k ochranné známce, je-li doprovázen výjimečnými okolnostmi, v jejichž důsledku dochází k potlačení soutěže na relevantním trhu.

Označení výrobku jiného soutěžitele údajem „starší generace“ při srovnání se srovnatelným konkurenčním výrobkem označeným údajem „nová generace“ vyvolává u průměrného spotřebitele představu, že první z výrobků je technicky překonaný či zaostalejší; proto je takové označení způsobilé přivodit dotčenému soutěžiteli újmu.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 05. 2019, sp. zn. 23 Cdo 5955/2017)

Smlouva o dílo, Insolvence, § 253 IZ.

Ujednání o slevě ve výši pozastávky pro případ nevyčerpání záruky v důsledku úpadku zhotovitele je platným ujednáním vyjadřujícím hodnotu nerealizované záruky.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 03. 2019, sp. zn. 29 Cdo 561/2017)

Náhrada škody, § 2946, 2948 o. z.

Při společném ubytování více osob je základem pro výpočet stonásobku ceny ubytování za jeden den (limit výše náhrady škody na vnesených věcech podle § 2948 odst. 1 o. z.) cena připadající na osobu poškozeného.

Nelze-li dovodit jiný způsob určení ceny na jednotlivé osoby, dělí se denní cena za ubytovací prostor počtem ubytovaných osob.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30.  05. 2019, sp. zn. 25 Cdo 3580/2018)

Bezdůvodné obohacení, § 2991 o. z., § 2995 o. z.

V režimu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, platí, že aktivní a pasivní věcná legitimace z hlediska práva na vydání bezdůvodného obohacení vzniklého plněním dle neplatné, zdánlivé či zrušené smlouvy svědčí zásadně pouze smluvním stranám. Princip vázanosti bezdůvodného obohacení na smluvní strany se může uplatnit i tam, kde je obsahem smluvního plnění povinnost vyrovnat cizí dluh.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 04. 06. 2019, sp. zn. 28 Cdo 694/2019)

Výpověď z pracovního poměru, § 50 odst. 1 předpisu č. 262/2006 Sb., § 20 odst. 3 předpisu č. 262/2006 Sb., § 40 odst. 3 předpisu č. 262/2006 Sb., § 1a odst. 1 písm. a) předpisu č. 262/2006 Sb.

Nahrazení vlastnoručního podpisu zaměstnavatele na výpovědi z pracovního poměru mechanickými prostředky není přípustné.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 12. 2018, sp. zn. 21 Cdo 682/2018)


Zdroj: Nejvyšší soud
Ilustrační foto: Pixabay

 

Go to TOP