Centrum právní komparatistiky uspořádalo seminář o Právní kultuře

Právní kultura je pojmem velmi širokým, který blíže specifikoval na příkladu právní kultury ve Spolkové republice Německo prof. Dr. Peter Mankowski. Přednáška profesora Mankowského, který působí na univerzitě v Hamburku, se konala 7. listopadu 2019 v prostorách Právnické fakulty UK. Zhruba 60 odborníků, včetně zástupců ČAK, přivítal v sále prof. JUDr. Luboš Tichý, CSc., vedoucí Centra právní komparatistiky. 

Přednáška se týkala právní kultury, tedy tématu, které tu podrobně zpracované doposud nebylo, ale zároveň, jak bylo zdůrazněno, jde o problematiku, se kterou se střetáváme v podstatě každý den. Jde o právní kulturu ve společnosti, na to navazuje propojeností dalších kultur, které se ve společnosti vyskytují. Především jde o identitu kultury – národní, evropské.

Přednáška zahrnovala výběr určitých dílčích témat, přičemž profesor Mankowski vycházel ze své publikace, ve které se tématu právní kultury podrobně věnuje.  Profesor se dotkl i oblasti, která se nazývá dynamika právní kultury a zabýval se například i tím, jak právo a kontext právní reaguje na nové fenomény. Fenomény, které se ve společnosti objevují nově (např. fake news, klimatické změny, rovnost pohlaví apod.) Na právní kulturu se pak podíval i z pohledu fungování právní obce, pokládal otázky, zda existuje dialog mezi teoretiky a soudy, praxí a podobně.

To vše ovšem souvisí s jednou důležitou věcí a tou je právnické vzdělání, a i o něm se pan profesor krátce zmínil a věnoval se i vzdělávání právníků v Německu.

Druhá polovina přednášky pak byla vyplněna prostorem pro dotazy a diskusi. Na dotaz zástupce ČAK, Mgr. Ladislava Proška ohledně role advokátů pro rozvoj právní kultury, profesor Mankowski vyzdvihl zásadní úlohu advokátů při utváření právní kultury a zdůraznil každodenní praxi advokátů a jejich pozitivní dopad pro rozvoj společnosti. Zmínil i jejich odvahu – například těch, kteří zastupují zájmy klientů v Číně, což je právní kultura velmi vzdálená té německé. Zmínil však např. i roli advokátů během stinné historie Německa.

Kdo je Prof. Dr. Peter Mankowski (53)?

Německý právník, právní vědec a autor mnoha publikací. Právo studoval na zmíněné univerzitě v Hamburku a jeho specializací je mezinárodní právo soukromé a procesní, věnuje se však i právu obchodnímu a občanskému a dalším oblastem práva hospodářského, včetně práva insolvenčního.

(red)

Go to TOP