Petr Průcha: Správní řád s poznámkami a judikaturou

Leges, Praha 2019, 4. vydání, 536 stran, 780 Kč.

Vychází-li odborná publikace v relativně krátké době opakovaně (v daném případě od roku 2012 již počtvrté), svědčí to o tom, že si našla okruh svých čtenářů.

Třebaže její název je spíše skromný a autor neopomíná zdůraznit, že neaspiruje na analytický komentář, dostává se zájemcům ze značně širokého spektra, a to nejen ryze odborné veřejnosti, do rukou fundovaná publikace k základnímu procesnímu předpisu v oblasti správního práva.

Na rozdíl od mnoha tzv. komentářů, které jsou v současnosti nabízeny, se prof. Průcha neomezuje na to, že by otiskl toliko příslušné pasáže důvodové zprávy, ale naopak jednotlivá ustanovení doprovází vesměs obsáhlými poznámkami, které však zdaleka převyšují to, co lze pod tímto výrazem očekávat, což je ostatně patrné z toho, že nezřídka uvádí i kritická a analytická stanoviska k judikatuře. Čtenář je také mimo jiné provázen i základními pojmy správního práva, jakými jsou pravomoc, působnost či legalita atd., s nimiž se v praxi běžně setkává a které mají mnohdy zásadní význam pro aplikaci tohoto kodexu.

Každé ustanovení je systematicky opatřeno jednak zasvěcenou poznámkou, která má, bez zbytečné skromnosti, povahu komentáře, jednak výběrem z relevantní judikatury, kterou autor vždy pečlivě doplňuje, a závěry Poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu, které požívají v praxi velkou autoritu. Zdůraznit je třeba, že u všech rozhodnutí je vybírána a formulována důležitá „právní věta“, která je pro pochopení jeho významu zásadní.

Jakkoli je všem paragrafům věnována rovnoměrná péče, pozornost zaslouží ta ustanovení, která patří k často diskutovaným a jako taková jsou předmětem judikatury a odborné literatury. Z nich lze jako příklad uvést zvláštní ustanovení o některých rozhodnutích, zejména pak závazné stanovisko, které je v právní úpravě správního práva často frekventovaným institutem. Ocenění zaslouží i to, že autor odkazuje na řadě míst na zvláštní úpravu a objasňuje její poměr ke správnímu řádu, jako je tomu u opravných prostředků, příkazního řízení nebo nahlížení do spisu.

Práce má být nepochybně v první řadě praktickou příručkou pro správní orgány a jejich zaměstnance a nutno k tomu připojit, že toto poslání určitě splňuje. Nepochybně však může být cenným vodítkem i pro soudy a samozřejmě také pro ty advokáty, kteří se složité materii správního řízení věnují.

 

doc. JUDr. PAVEL MATES, CSc., advokát v Praze, přednáší na Vysoké škole finanční a správní v Praze a na Fakultě sociálně ekonomické Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

 

 

Go to TOP