NS: právní věty schválené na jednání občanskoprávního a obchodního kolegia

Právní věty rozhodnutí schválené na jednání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu 13. listopadu 2019.

 

 

Odpovědnost státu za škodu, Nemajetková újma (o. z.), § 13 odst. 1 předpisu č. 82/1998 Sb., § 31a předpisu č. 82/1998 Sb., čl. 6 odst. 1 předpisu č. 209/1992 Sb.

Doba, po kterou bylo posuzované trestní řízení proti obviněnému (nyní poškozenému) vedeno jako proti uprchlému, se nezapočítává do celkové délky trestního řízení pro úvahu o její přiměřenosti ve smyslu § 13 odst. 1 věty druhé a třetí zákona č. 82/1998 Sb. a § 31a odst. 3 zákona č. 82/1998 Sb.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 03. 2019, sp. zn. 30 Cdo 585/2017)

 

Náhrady při ublížení na zdraví a při usmrcení (o. z.), Náhrada nemajetkové újmy (o. z.), Dokazování, § 2958 o. z., § 121 o. s. ř., § 127 o. s. ř.

Další nemajetková újma při ublížení na zdraví ve smyslu § 2958 o. z. může spočívat i v tom, že poškozený není dočasně schopen se postarat o osobu blízkou, závislou na jeho péči, a má důvodnou obavu, že se o takovou osobu nepostará někdo jiný.

Další nemajetkovou újmou může být i nemožnost strávit s osobami blízkými Vánoce. Vzhledem k tomu, že tyto svátky jsou v českém kulturním prostředí tradičně spojovány s rodinnou pospolitostí, tj. jsou obvykle tráveny v rodinném kruhu, je ztrátu této možnosti nutno považovat za další nemajetkovou újmu, jejíž existenci není třeba zvlášť dokazovat, byť nelze vyloučit důkaz opaku, tedy důkaz o tom, že v konkrétním případě, např. s ohledem na odlišné sociálně-kulturní zvyklosti dotčených osob či jejich narušené osobní vztahy, taková nemajetková újma nevznikla.

K posouzení existence a rozsahu další nemajetkové újmy není zpravidla zapotřebí (na rozdíl od posouzení bolesti) znalecký posudek ani odborné vyjádření z oboru zdravotnictví.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 02. 05. 2019, sp. zn. 25 Cdo 2635/2018)

 

Podnik, § 190 odst. 2 písm. i) předpisu č. 90/2012 Sb.

Částí závodu ve smyslu ustanovení § 190 odst. 2 písm. i) z. o. k. se rozumí samostatná organizační složka závodu (nikoliv jakákoliv materiálně významná složka závodu).

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 05. 2019, sp. zn. 27 Cdo 2645/2018)

 

Trvalý pobyt, Správní řízení, § 68 odst. 1 předpisu č. 326/1999 Sb., čl. 4 odst. 1 směrnice 2003/109, čl. 7 odst. 3 směrnice 2003/109, § 13 odst. 1 předpisu č. 82/1998 Sb.

Cizinci vzniká podle § 68 odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, při splnění všech zákonem stanovených podmínek právní nárok na vydání rozhodnutí o udělení trvalého pobytu na území České republiky.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 03. 2019, sp. zn. 30 Cdo 2672/2018)

 

Poplatky soudní, § 9 předpisu č. 549/1991 Sb. ve znění od 30. 09. 2017, § 138 o. s. ř. ve znění od 30. 09. 2017

Žádost o osvobození od soudních poplatků lze s účinky zabraňujícími zastavení řízení pro nezaplacení poplatku dle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., ve znění od 30. 9. 2017, podat nejpozději v poslední den lhůty určené soudem pro jeho zaplacení.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 04. 2019, sp. zn. 30 Cdo 825/2019)

 

Jistota, § 11 předpisu č. 91/2012 Sb., § 100 odst. 2 o. s. ř., § 2 předpisu č. 202/2012 Sb., § 4 předpisu č. 202/2012 Sb.

První soudem nařízené setkání se zapsaným mediátorem, při němž nedojde k uzavření smlouvy o provedení mediace, není procesním úkonem účastníků ve smyslu § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 91/2012 Sb.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 04. 2019, sp. zn. 32 Cdo 594/2019)

 

Politické strany, § 16a předpisu č. 424/1991 Sb.

Dospěje-li soud v řízení podle § 16a zákona č. 424/1991 Sb. k závěru o důvodnosti návrhu na zahájení řízení, jímž se dotčený člen domáhá soudní ochrany proti rozhodnutí orgánu politické strany o vyloučení člena (o zrušení jeho členství), vysloví neplatnost všech rozhodnutí, jimiž orgány politické strany rozhodly o jeho vyloučení (o zrušení jeho členství). popř. rozhodne za analogické aplikace § 242 o. z. tak, že vyloučení člena strany je neplatné. Vyslovit neplatnost pouze „konečného“ rozhodnutí orgánu strany o vyloučení člena ze strany (o zrušení jeho členství) lze jen tehdy, plyne-li ze stanov politické strany, že v důsledku takového rozhodnutí pozbývají bez dalšího účinky i všechna předchozí rozhodnutí orgánů strany o vyloučení člena ze strany (o zrušení jeho členství).

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 03. 2019, sp. zn. 27 Cdo 2228/2017)

 

Náhrada škody, Duševní útrapy (o. z.) [ Náhrada při újmě na přirozených právech člověka (o. z.) ], Nemajetková újma (o. z.), Věc/cena zvláštní obliby (o. z.) [ Náhrady při ublížení na zdraví a při usmrcení (o. z.) ], § 2971 o. z., § 2933 o. z., § 2956 o. z., § 2952 o. z., § 2969 o. z., § 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř., § 237 o. s. ř., § 2894 odst. 2 o. z.

Přestože vlastník je povinen hradit újmu způsobenou jeho zvířetem bez ohledu na protiprávnost a zavinění, musí žalobce požadující náhradu nemajetkové újmy spočívající v jinak neodčinitelném osobním neštěstí (§ 2971 o. z.) tvrdit a prokázat, že újma byla způsobena protiprávním činem, například tím, že žalovaný vlastník při zacházení se psem porušil z hrubé nedbalosti důležitou právní povinnost, anebo způsobil újmu úmyslně z touhy ničit, ublížit nebo z jiné pohnutky zvlášť zavrženíhodné. Za osobní neštěstí, které je podmínkou pro přiznání náhrady za nemajetkovou újmu podle § 2971 o. z., nelze považovat situaci, kdy chovatel psa poškozeného na zdraví jiným psem ztratil možnost zúčastňovat se s ním závodů a výstav, avšak svého psího společníka neztratil, nadále s ním žije, chodí na procházky i na cvičiště, i když již jen pro zábavu a nikoli z důvodu výcviku na závody, byť je pes jeho jediným společníkem.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 03. 2019, sp. zn. 25 Cdo 972/2018)

 

Insolvence, Exekuce, Srážky ze mzdy, § 109 IZ., § 266 o. s. ř.

Jestliže v průběhu exekuce na majetek povinného srážkami ze mzdy povinného nastanou účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení vedeného na majetek povinného uvedené v § 109 odst. 1 písm. c/ insolvenčního zákona, provádí plátce mzdy srážky ze mzdy povinného dále, ale nevyplácí je oprávněnému, dokud tyto účinky nepominou. Pominou-li účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení na základě některého z „jiných“ rozhodnutí o insolvenčním návrhu (§ 142 a § 146 odst. 1 insolvenčního zákona), vyplatí plátce mzdy povinného sražené částky oprávněnému.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 11. 2018, sp. zn. 29 Cdo 5295/2016)

 

Započtení pohledávky, Přechodná (intertemporální) ustanovení, § 1987 o. z., § 3028 odst. 3 o. z., § 3074 odst. 1 o. z.

Pro způsobilost pohledávek řídících se různými právními úpravami (jedna pohledávka se řídí právní úpravou účinnou do 31. 12. 2013, druhá pohledávka právní úpravou účinnou od 1. 1. 2014) k započtení je vždy rozhodná právní úprava, kterou se řídí každá z těchto pohledávek.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 02. 2019, sp. zn. 26 Cdo 4795/2017)

 

Zástavní právo, Správa daní a poplatků, Vlastnictví, § 80 o. s. ř., § 170 předpisu č. 280/2009 Sb., § 170a předpisu č. 280/2009 Sb., § 218 předpisu č. 280/2009 Sb., § 99 předpisu č. 280/2009 Sb., § 178 předpisu č. 280/2009 Sb.

Správce daně nemá naléhavý právní zájem na určení vlastnického práva k nemovité věci, k níž zřizuje podle ustanovení § 170 odst. 1 daňového řádu zástavní právo k zajištění daňové pohledávky, dospěje-li k závěru, že zápis o vlastnictví v katastru nemovitostí neodpovídá skutečnému právnímu stavu. Otázku vlastnického práva k nemovité věci je správce daně v takovém případě oprávněn posoudit sám jako otázku předběžnou (§ 99 odst. 1 daňového řádu).

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 02. 2019, sp. zn. 21 Cdo 930/2018)

 

Vedlejší účastník, Incidenční spory, § 93 o. s. ř., § 16 IZ. ve znění do 18. 09. 2016, § 18 odst. 1 IZ. ve znění do 18. 09. 2016, § 19 IZ. ve znění do 18. 09. 2016

Přihlášený věřitel zásadně má jako vedlejší účastník řízení na straně popírajícího insolvenčního správce (žalobce či žalovaného) právní zájem na výsledku řízení ve sporu o pravost, výši či pořadí přihlášené pohledávky jiného přihlášeného věřitele.
Ustanovení § 19 věty druhé insolvenčního zákona, podle něhož nabyvatel pohledávky vstupuje na místo původního věřitele i do incidenčních sporů, které se týkají jím nabyté pohledávky, se neuplatní u vedlejšího účastenství (§ 93 o. s. ř.).

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 03. 2019, sp. zn. 29 ICdo 65/2017)


Zdroj: Nejvyšší soud

Go to TOP