ÚS k odložení žádosti o poskytnutí informace kvůli neuhrazeným nákladům

Stěžovatel se u Ústavního soudu domáhal toho, že byla porušena jeho základní práva zaručená ústavním zákonem, zejména pak čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.

MŠMT odmítlo žádost stěžovatele o poskytnutí další informace podle zákona č. 106/1999 Sb. proto, že dotyčný neuhradil náklady spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informací ministerskými úředníky v předchozích žádostech. Šlo o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace, jejichž předmětem bylo uznání zahraničního vzdělání a kvalifikace v oblasti práva na Zakarpatské státní univerzitě a na Moskevském institutu podnikatelství a práva. Po vypracování odpovědí na dvě žádosti si MŠMT vyžádalo úhradu nákladů ve výši 8 400 korun za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací.

Po výzvě k zaplacení nákladů stěžovatel brojil stížnostmi a podal také další žádost o poskytnutí informací MŠMT podle zákona č. 106/1999 Sb. Ministerstvo žadateli ale sdělilo, že vzhledem k tomu, že pisatel žádosti o informaci neuhradil náklady spojené s vyhledáváním předchozích požadovaných informací, jeho nová žádost o poskytnutí další informace byla odložena.

III. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jiří Zemánek) vyhověl ústavní stížnosti a zrušil rozsudek Nejvyššího správního soudu a usnesení Městského soudu v Praze, neboť byla porušena práva stěžovatele zaručená v čl. 36 odst. 1 a 2 Listiny základních práv a svobod.

Právní věta: Lhůta stanovená v § 17 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, resp. její stavění po dobu vyřízení stížnosti proti výši požadované úhrady, má poskytnout žadateli dostatečný časový prostor pro zaplacení požadované úhrady. Rozhodl-li přesto správní orgán (po vyřízení stížnosti proti výši požadované úhrady nadřízeným orgánem) o odložení žádosti před uplynutím této lhůty, není důvodu na základě této skutečnosti odepřít žadateli přezkum rozhodnutí o odložení žádosti ve správním soudnictví. Odepření tohoto přezkumu správními soudy představuje porušení čl. 36 odst. 1 a 2 Listiny základních práv a svobod.

 

Text nálezu Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 3626/18 je dostupný zde.

Zdroj: Ústavní soud. Foto Pixabay.

 

 

Go to TOP