Na pražském Žofíně se diskutovalo o 30 letech svobodných právnických profesí

Stálá konference českého práva a Exekutorská komora ČR uspořádaly v rámci Pražského právnického podzimu dne 21. října 2019 v pražském paláci Žofín konferenci „30 let svobodných právnických profesí“. Jejím smyslem byla diskuse nad vývojem práva, právnických profesí a společnosti za posledních 30 let. Zaplněný sál zástupci všech právnických povolání čekal nabitý a mimořádně zajímavý program.

Jako první pozdravil přítomné, konferenční den zahájil a celý den moderoval JUDr. Karel Havlíček, zakladatel Stálé konference českého práva, který předal vzápětí slovo prezidentovi spolupořadatelské Exekutorské komory JUDr. Vladimírovi Plášilovi, který se věnoval ve svém příspěvku logicky tématu „Exekutorský stav a třicetiletí právního státu“. Popsal polistopadovou éru, divoká 90. léta, kdy lidé hledali, jak naložit s nově nabytou svobodou a v dalším se věnoval regulatornímu vývoji právě v oblasti exekucí. Konstatoval, že právo se stalo vymahatelným, což se ale nestalo ze dne na den a bez problémů, ale lze to hodnotit jen pozitivně. „Bohužel jsme se setkali na cestě k tomuto konstatování ale také s trendem, že se dlužníci začali cítit jako silná skupina, která si může klást podmínky a na jejich volání slyšeli politici, což přineslo celou řadu změn a novelizací, ne vždy úplně zdařilých,“ připomněl a dodal, že „exekuční proces se časem proměnil v legislativně politického otloukánka.“ Každý se stal odborníkem, každý věděl nejlépe, jak na tento palčivý společenský a právní problém. Za posledních 18 let byl tak exekuční řád novelizován více jak padesátkrát. V této souvislosti ve svém příspěvku varoval před dalšími nekoncepčními a unáhlenými novelizacemi. Apeloval na to, aby základní principy a kameny právního státu měly přednost před hromaděním politických bodů, a také na to, aby regulace byla jasná, stručná a hlavně srozumitelná.

U řečnického stolku ho pak vystřídal s hlavním konferenčním projevem předseda Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., který se ohlédl za uplynulými 30 lety. Shrnul, co vše se v právu a společnosti událo a své vystoupení pojal jako připomenutí historického milníku 17. listopadu 1989. Těch událostí bylo, jako konstatoval, více než hodně, jen lidská paměť je krátká, a tak snadno a rychle zapomínáme. Vždyť do tohoto časového rámce patří i rozpad Československa a konstituování nového samostatného státu, nastavení nového moderního modelu práva založeného na demokratických hodnotách, které popsal a připomněl jejich význam a potřebu. Zaměřil se však i na otázky kontinuity a diskontinuity právního řádu. Pokud jde o justici, pak vzpomněl na obnovení správního soudnictví, vznik nebo obnovení nejvyšších soudů, a dalších institucí jako třeba Veřejného obhájce práv. Neopomněl zmínit ani svobodná právnická povolání. „Máme za sebou chvályhodných 30 let, a proto si myslím, že i současné problémy jsou řešitelné. Do ideálu je ještě daleko, ale máme nakročeno správným směrem,“ zhodnotil závěrem.

Přítomné auditorium pozdravila také prezidentka Soudcovské unie Mgr. Daniela Zemanová, která se zamýšlela nad tím, co svoboda znamená pro svobodná povolání a apelovala na to, aby právo v zákonech i soudních rozhodnutích zůstalo jasné a srozumitelné.

Předseda České advokátní komory JUDr. Vladimír Jirousek ve svém příspěvku zdůraznil, že „vláda práva musí být nad vládou politiků“ a ohlédl se za uplynulými třemi dekádami. Definoval poté tři etapy vývoje svobodné a nezávislé advokacie, kdy ono první období, nazývané všeobecně podle tehdejšího předsedy ČAK „Čermákovské“ lze popsat jako éru privatizace advokacie, nastavení nových demokratických pravidel, splynutí advokacie s komerčními právníky, ale i začátky vstupu do advokátních evropských a světových struktur. To probíhalo pak zejména v druhém popisovaném období. V této souvislosti doktor Jirousek připomněl zejména zástupce české advokacie v nejvyšších pozicích v CCBE (JUDr. Mokrý, JUDr. Balík) nebo IBA (JUDr. Šolc). Advokacie v této éře musela více než kdy jindy usilovat o svůj kredit, jak co do formy, tak i obsahu. V této souvislosti připomněl význam odborného stavovského periodika Bulletinu advokacie, celojustiční soutěže Právník roku, nebo třeba vybudování školicího a vzdělávacího centra pro advokáty a advokátní koncipienty. Poslední třetí etapa je pak poznamenána zvýšeným zájmem medií o dění v advokacii. Komora se více než kdy jindy zapojuje do legislativního procesu a bojuje o zachování základních postulátů, na nichž je vybudována. Typickými jsou v poslední době neutuchající ataky na povinnost mlčenlivosti. „Advokacie je samostatný stav uvědomující si odpovědnost z toho plynoucí,“ vyzdvihl předseda ČAK a dodal, že Komora i proto připravila mnoho nových projektů jako například Advokáti do škol, Advokáti proti totalitě, který bude slavnostně zahájen za dva týdny, nebo spustila své vlastní zpravodajsko-odborné online médium.

Prezident Unie státních zástupců JUDr. Jan Lata, Ph.D., zdůraznil, že státní zástupce svobodným povoláním není, státní zástupci mají komfort daný státem, a i proto svobodná povolání obdivuje a skládá jim hold.

Dopolední blok pak zakončil JUDr. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., advokát, expředseda ČAK, emeritní ústavní soudce a nově zvolený děkan plzeňských práv, který velmi vtipně poukázal na popisu konkrétní právní kauzy na rozdíly před listopadem 1989 a dnes. Přítomným přiblížil také, jak se on vystudovaný celoživotní právní historik dostal na začátku devadesátých let blízko „Čermákovského“ týmu a byl u zrodu prvního svobodného advokátního zákona. Připomněl i mozaiku osobností z řad advokacie a celé justice, které si musíme připomínat a děkovat jim. „Všichni, nejen my historici,“ dodal závěrem.

Další vystoupení se nesla v „politickém duchu“, neboť s prvním vystoupil Mgr. Marek Výborný, předseda podvýboru pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení PS PČR, který apeloval na to, že „vymáhání dluhů má zůstat na bedrech exekuce a dlužníci se mají exekuce obávat, nikoli si na ni vyskakovat. Nechť platí, že smlouvy se mají plnit a dluhy platit. Dlužník, který neplatí, se směje do očí nám všem.“ V podobném duchu na něho navázal náměstek ministryně spravedlnosti JUDr. Jeroným Tejc.

Člen představenstva ČAK JUDr. Michal Žižlavský se pak ptal, zda mají exekutoři místo v systému justičních profesí. Oněch šest justičních profesí velmi detailně popsal, i to i v kontextu toho, že po roce 1989 narostl význam pojmu „dluh“ a závěrem mohl konstatovat, že exekutoři své oprávněné místo mají, jsou administrátory moci.

Soudce Nejvyššího správního soudu JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D., sklidil za svůj příspěvek velký potlesk, neboť v něm vyzval k solidaritě a pospolitosti všech právnických profesí. „Pokud chceme – a myslím, že bychom měli chtít – být reprezentanty řádu, musíme mít jedni ke druhým patřičnou míru meziprofesní solidarity. To není žádný jánabráchismus. Je to vědomí příslušnosti k elitě jistého typu, z níž plyne právo, ale i závazek. Závazek zachovávat jistá základní profesně etická pravidla. A právo na pomoc od druhých, pokud jsem ve své profesionální pozici nelegitimně ohrožován. Vždy mě mrzí, když vidím, že pro krátkodobé či dílčí cíle je jedna právnická profese ochotna poškodit jinou, místo aby pomohla držet frontu, která je koneckonců i její frontou. Proto jako soudce budu vždy hájit širokou mlčenlivost a autonomii advokátů. Budu hájit právo státních zástupců na právní názor, nebude-li zjevně excesivní. Budu hájit soudní exekutory před útoky veřejnosti, pokud budou tvrdě, ale v mezích zákona vymáhat pohledávku věřitele. A samozřejmě budu hájit, aby notáři měli dost prostoru k tomu, aby uplatnili svou solidnost a právní erudici. Pokud se někteří z nás stanou předmětem útoku, snah omezovat naše role, a tak či onak nás oslabit či podmanit, budu tomu rázně čelit. A budu doufat, že tak, jak bráním já jiné, se dočkám pomoci, pokud předmětem útoku bude moje, tedy soudcovská profese.“

Pod tato slova se mohou jistě podepsat i poslední dva řečníci JUDr. Martina Kasíková nebo JUDr. Jaroslav Mádr, ale vlastně i všichni přítomní i nepřítomní zástupci právnických povolání. A proto Advokátní deník uveřejňuje celé znění jeho příspěvku, který naleznete ZDE.

Oslavy pak byly završeny večerním koncertem slavných operetních sborů a árií.

 

JUDr. Hana Rýdlová, foto redakce

Go to TOP