NS představuje JUDr. Davida Vláčila jako kandidáta na soudce Nejvyššího soudu

V souladu s článkem IV. Pravidel pro výběr kandidátů na soudce Nejvyššího soudu představuje Nejvyšší soud kandidáta na funkci soudce Nejvyššího soudu. Přeložení k výkonu funkce soudce u Nejvyššího soudu vyžaduje vedle souhlasu předsedy Nejvyššího soudu splnění dalších dvou podmínek. První je, aby překládaný soudce vykonával právnickou činnost v délce minimálně 10 let, která je zpravidla vymezena jako činnost, jejímž hlavním předmětem je samostatná každodenní aplikace právních předpisů, činnost legislativní nebo pedagogická v právních oborech. Druhou podmínkou je vysoká odborná znalost a zkušenost dávající záruky řádného výkonu funkce soudce Nejvyššího soudu (§ 71 odst. 2 a § 73 odst. 3 zákona o soudech a soudcích).

Mimo těchto zákonných předpokladů však musí být každý soudce Nejvyššího soudu uznávaným odborníkem, respektovanou osobností, která dosahuje výjimečných výsledků zejména v oblasti, v níž má rozhodovat u Nejvyššího soudu. Přestože je Nejvyšší soud v důsledku historického vývoje založen na specializovaných senátech, předpokladem výkonu funkce soudce je široký právní rozhled a schopnost rychle vstřebávat právní informace z jiných odvětví. Jeho přístup k řešení problémů musí být založen na interdisciplinárním pohledu na právní řád a schopnosti chápat a aplikovat právo v celé jeho složitosti, a to včetně práva srovnávacího, unijního i mezinárodního.

Soudci Nejvyššího soudu jsou vybírání zásadně na základě výsledku hodnocení zákonných předpokladů a dalších shora uvedených kritérií, která osvědčují náležité odborné znalosti a zkušenosti, jež dávají záruky řádného výkonu funkce soudce Nejvyššího soudu.

JUDr. David Vláčil (narozen 1974) pracoval po ukončení studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1999) 2 roky v advokacii, v letech 2001 až 2002 působil jako justiční čekatel Městského soudu v Praze, v roce 2002 byl jmenován soudcem a přidělen k výkonu soudcovské činnosti k Obvodnímu soudu pro Prahu 3. V roce 2010 byl dočasně přidělen k Ministerstvu spravedlnosti, kde byl zařazen do odboru dohledu. V roce 2014 byl nejprve dočasně a poté trvale přidělen k Městskému soudu v Praze, kde působil jako soudce na odvolacím úseku, rovněž byl členem evidenčního senátu.

Od roku 2018 je JUDr. Vláčil dočasně přidělen k Nejvyššímu soudu, kde nyní působí v soudním oddělení 30, jež se zabývá zejména spory podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.

JUDr. David Vláčil v minulosti publikoval časopisecké příspěvky a je spoluautorem komentářů k zákonu o zvláštních řízeních soudcích a k notářskému řádu. Rovněž se podílel na vydání monografie týkající se nákladů řízení. Formou přednáškové činnosti spolupracoval například s Justiční akademií, Vězeňskou službou a se soudními exekutory.

Kandidát na funkci soudce Nejvyššího soudu, JUDr. David Vláčil, bude představen soudcům občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu na zasedání, které se bude konat 9. 10. 2019 v budově Nejvyššího soudu.

Zdroj: Nejvyšší soud

Go to TOP