Na Střední Moravě se advokátům osvědčila praxe střídavého konání akcí

Oblast Střední Morava (Olomoucký a Zlínský region) České advokátní komory vznikla již v roce 2006, kdy z tradičních regionů Severní a Jižní Moravy byl vyčleněn region Střední Moravy, zahrnující v sobě Olomoucký a Zlínský kraj (podle tehdy nově zaváděného krajského uspořádání).

Oblast Střední Morava (Olomoucký a Zlínský region) České advokátní komory vznikla již v roce 2006, kdy z tradičních regionů Severní a Jižní Moravy byl vyčleněn region Střední Moravy, zahrnující v sobě Olomoucký a Zlínský kraj (podle tehdy nově zaváděného krajského uspořádání).

Oba původní „advokátní“ moravské kraje byly totiž svou rozlohou a počtem advokátů značně nevyvážené, proto – ve snaze přiblížit advokátům z méně dostupných regionů komorové akce – vznikla myšlenka „středomoravského regionu“.

V současné době má středomoravský region celkově 688 advokátů, zajímavé je i početní rozložení podle „soudních okresů“ – jesenický okres má 13 advokátů, kroměřížský 44, olomoucký 194, přerovský 53, prostějovský 54, šumperský 61, uhersko – hradištský 60 a zlínský 140.

Z dnešního pohledu se jednoznačně jeví existence středomoravského regionu jako správná. Spíše je s podivem, že myšlenka regionálního rozložení komorových aktivit se neobjevila i na jiných místech České republiky. Je nespornou skutečností, že pro život každého regionu jsou nejpodstatnější advokáti sami. Tedy ti, kteří se o dění v advokacii i v justici aktivně zajímají a jsou ochotni se na komorovém životě podílet.

Mám jako regionální představitelka štěstí, že v regionu nacházím inspirativní kolegy, kteří se návrhy, nápady, kritikou nebo připomínkami podílejí na životě v regionu. A i když dnešní hektická doba příliš nepřeje kolektivnímu sdílení, snad se na Střední Moravě daří advokátní život podporovat.

Vzdělávací akce

Každý odpovědný advokát, který poskytuje právní službu, musí dbát především na neustálé vzdělávání, sledování judikatury a změny právních předpisů. Proto činnost v regionu je zaměřena především na vzdělávací akce. Díky podpoře komory je možné uspořádat kvalitní semináře a vzdělávací akce se špičkovými lektory i v regionech, neboť rozpočty regionů s těmito výdaji počítají. Kvalitní vzdělávací akce již dávno nejsou výsadou Prahy a Brna. V regionu Střední Moravy se navíc osvědčila praxe střídavého konání akcí, které na sebe např. i tematicky navazují, v Olomouci a ve Zlíně.

Rysem současné doby je i skutečnost, že na advokáta jsou stále častěji kladeny nároky i mimo oblast klasické advokacie. Nároky související s požadavky na zabezpečení mlčenlivosti, v oblasti IT, GDPR apod. si žádají, aby byly pořádány i vzdělávací akce tohoto druhu.

Se zvyšujícími se nároky souvisí i to, že advokáti postupy v kárné pravomoci komory, je tedy zřejmé, že doba, kdy každému advokátu stačila jen tištěná sbírka ČAK o kárných rozhodnutích, je dávno minulostí.

Sportovní akce

Od počátku existence regionu je nejvýznamnější sportovní akcí regionu badmintonový turnaj „O střevíc regionální zmocněnkyně“, který se koná tradičně ve sportovním areálu Omega centrum sportu a zdraví v Olomouci.

Duchovními otci, nadšenými organizátory a neúnavnými účastníky tohoto turnaje jsou zejména olomoučtí advokáti JUDr. Erik Orlet, Mgr. Michal Zahnáš, Mgr. Jana Klosová a JUDr. Jaroslav Klimeš. Na tuto sportovní akci jsou tradičně zváni i příslušníci širší justice. Je s podivem, že tato tradiční akce se potýká s úbytkem zájmu účastníků, takže na tomto poli máme co zlepšovat.

Setkání regionálních představitelů

 Stalo se pěknou tradicí, že regionální zástupci z celé České republiky se každoročně scházejí, hostitelem je vždy jeden z regionů. Letos měl region Střední Moravy tu čest kolegy hostit ve dnech 13. – 14. června 2019 v Olomouci. Doufám, že jsme region představili v příjemném světle.

Vydařila se pracovní část, neboť bylo praktické sdělit si zkušenosti z práce ve všech regionech. Neméně přínosná byla i společenská část, neboť jsme navštívili vyhlášenou výrobnu a muzeum tvarůžků v blízkých Lošticích, ochutnali jsme výrobky unikátní tvarůžkové cukrárny a zapili místním litovelským pivem.

Následně jsme absolvovali prohlídku románských, gotických, renesančních a barokních skvostů Olomouce se zajímavým historickým výkladem odborníka. Závěrečný společenský večer v malém vyhlášeném pivovaru za letního vlahého večera jen podtrhl vydařenou akci.

Celá akce by se nepovedla bez pomoci vedoucí pobočky ČAK v Brně JUDr. Ireny Schejbalové a jejích obětavých pracovnic, zejména Mgr. Lenky Danilišin, a dále za významné podpory zástupce regionální představitelky Mgr. Michala Zahnáše. Nejen jim patří můj dík za pomoc a podporu při konání tohoto výročního zasedání.

Zástupci regionální představitelky

Regionální představitelka má dva zástupce, a to olomouckého advokáta Mgr. Michala Zahnáše, který byl již zmiňován v tomto článku výše, a JUDr. Janu Rejžkovou, advokátku ze Zlína.

Zpracovala JUDr. Lenka Vidovičová, LL.M., regionální zástupce ČAK v regionu Střední Morava.

Zdroj: ČAK.

Go to TOP