ČAK: Dementujeme mylné informace o bezplatné právní pomoci

Vážená advokátní i neadvokátní veřejnosti, zdá se nám až neuvěřitelné, že existují advokátní koncipienti (možná i advokáti), kteří nesledují ani tu legislativu, jež se výkonu jejich profese zcela a zásadně dotýká, ale je to tak. Jak jinak si vysvětlit, že advokátní koncipient (neoprávněně pochopitelně!) poskytuje do médií již rok neaktuální informace o fungování bezplatné právní pomoci a uvádí tak v omyl čtenáře, který je možná takové právní pomoci potřebný…

 Česká advokátní komora řečeno v nadsázce s panem Zdeňkem Jirotkou (autorem Saturnina) musí tedy jako jeho Kancelář pro uvádění románových příběhů na pravou míru reagovat správnými informacemi. O jejich otištění jsme již redakci požádali a zde je uvádíme v plném znění:

 

Dne 19. 8. 2019 byla v deníku Haló noviny v rubrice „Právní poradna spolku Šance na návrat“ otištěna odpověď advokátního koncipienta Mgr. Josefa Heriana na dotaz pisatelky k možnosti získání bezplatné právní pomoci. Jmenovaný advokátní koncipient, ač k tomu není oprávněn, poskytuje právní poradnu (a kontrolní orgán České advokátní komory jeho jednání přešetří). Co je však nejpodstatnější, článek obsahuje zcela nepravdivé, neaktuální a zavádějící informace, které považuje Česká advokátní komora za nutné pro čtenáře uvést na pravou míru.

Nejprve je nutné vysvětlit, kdo je vlastně advokát. Advokátem je ten, kdo je zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou. Advokát je jediným subjektem oprávněným k poskytování právních služeb, a to ve všech oborech práva. Jiné právní profese mají sice rovněž oprávnění poskytovat právní služby, ale pouze v mezích zvláštních právních předpisů upravujících jejich činnost (např. notáři, daňoví poradci, soudní exekutoři apod.). Advokátní koncipient je pak zaměstnancem advokáta nebo advokátní kanceláře, jehož hlavní náplní je příprava na advokátní zkoušky. Advokátní koncipient není oprávněn sám svým jménem poskytovat právní služby. Advokáta může podle ustanovení paragrafu 26 odst. 2 zákona o advokacii zastoupit při jednotlivých úkonech právní služby jiný zaměstnanec nebo advokátní koncipient. Právní služby však poskytuje zásadně advokát, a nikoliv jím pověřený zaměstnanec.

Takové opatření je zákonem stanoveno zejména v zájmu a k ochraně klientů, aby se jim dostalo odborné a kvalitní právní porady či pomoci, a to s odpovědností, kterou nese vůči klientovi jen a jen advokát. Z důvodu zajištění dostatečné odbornosti a garantované odpovědnosti za poskytnutou právní poradu vylučuje zákon o advokacii v ustanovení paragrafu 55a odst. 4 i to, aby drobné právní poradenství za advokáta, který byl žadateli určen Českou advokátní komorou k poskytnutí bezplatné právní porady, poskytovali advokátní koncipienti, neboť i informativní právní porada může mít pro klienta dalekosáhlé následky.

Advokát je v prvé řadě profese, která slouží k zajištění ochrany práv a právem chráněných zájmů svých klientů. Zájmy klienta jsou vždy nadřazeny nad zájmy advokáta.

Jak stanoví paragraf 22 odst. 1 zákona o advokacii, advokacie se vykonává zpravidla za odměnu. Advokát není primárně podnikatel, jak uvedl ve své odpovědi Mgr. Herian, a pokud to takto někdo vnímá, jde o zcela evidentní nepochopení profese advokáta a jejího poslání.

Každý advokát se ve svém životě setkal s případy, kdy se klient dostane do tíživé životní situace a je třeba pomoci mu v dosažení ochrany jeho práv a právem chráněných zájmů. Za těchto okolností advokát nezřídka poskytuje právní pomoc zdarma nebo za sníženou odměnu dle možností klienta.

Právo na bezplatnou právní pomoc je pak garantováno státem, a to v rámci zvláštních právních předpisů upravujících průběh jednotlivých typů soudních řízení (trestní řád, občanský soudní řád a soudní řád správní). Tam, kde není možno ustanovit účastníkovi řízení zástupce/obhájce rozhodnutím soudu či soudce, je právo na bezplatnou právní pomoc upraveno zákonem o advokacii, a to v ustanoveních paragrafů 18 odst. 2, 18a, 18b a 18c.

Česká advokátní komora dlouhodobě zajišťuje občanům, ale i cizincům nacházejících se na území ČR, bezplatnou právní pomoc, a to v celé šíři právních služeb. V článku z 19. 8. 2019 je však chybně popsán stav, který platil pouze do 30. 6. 2018!

Od 1. 7. 2018 vstoupila v platnost nová právní úprava bezplatné právní pomoci. Není asi smyslem této reakce na zveřejněnou dezinformaci  popisovat podrobně aktuální právní úpravu (kompletní informace jsou k dispozici na úvodní stránce webu ČAK – www.cak.cz) bezplatné právní pomoci, ale v zásadě by si měl každý, kdo je toho názoru, že potřebuje právní pomoc a nemá dostatek finančních prostředků na úhradu odměny advokáta ujasnit, zda potřebuje pouze informativní právní poradu anebo vyřešení jeho věci vyžaduje poskytování právní služby v širším rozsahu.

V prvém případě, kdy se žadatel potřebuje jen zorientovat ve své záležitosti, kterou aktuálně řeší, je smysluplné požádat si o poskytnutí právní porady dle paragrafu 18a zákona o advokacii. Po splnění zákonných podmínek pak může být žadateli určen advokát k poskytnutí informativní právní porady v délce min. 30 min. a max. 120 min. ročně. Advokáti jsou žadatelům vybírání v blízkosti jejich bydliště tak, aby bylo pro ně možné bez větších problémů advokáta navštívit a věc s ním zkonzultovat.

Pakliže věc vyžaduje poskytování právní služby v širším rozsahu (např. zastoupení v řízení apod.) je třeba, aby žadatel požádal o poskytnutí právní služby dle paragrafu 18c zákona o advokacii. Podrobné informace a formuláře, na nichž žadatel podává žádost o určení advokáta ať podle ustanovení paragrafu 18a nebo podle paragrafu 18c zákona o advokacii jsou k dispozici ke stažení na www.cak.cz nebo si je lze vyzvednout na recepcích sídla České advokátní komory v Praze, Národní tř. 16, Praha 1 a na pobočce ČAK v Brně, nám. Svobody 84/15, Brno či mu na jeho žádost mohou být zaslány poštou.


JUDr. Irena Schejbalová, ředitelka pobočky České advokátní komory v Brně

Go to TOP