Vyhlašování rozhodnutí Nejvyššího soudu na úřední desce

Nejvyšší soud vyhlašuje od 1. února 2019 své rozsudky na elektronické úřední desce na webových stránkách www.nsoud.cz a na úřední desce v budově soudu. Na pokyn předsedy senátu může být takto vyhlášeno i usnesení. Jak to funguje v praxi? To pro Advokátní deník exkluzivně zpracoval Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností NS.

Rozhodnutí vyhlašovaná v agendách Cdo, ICdo, Tdo a Tz vyvěšením zkráceného písemného vyhotovení se na úředních deskách vyskytují po dobu 15 dnů. Pak je toto rozhodnutí svěšeno, mezitím se pracuje na kompletním odůvodnění, které je následně účastníkům (stranám) doručováno zpravidla soudem první instance.

Účastníci řízení, jejich právní zástupci, resp. veřejnost, jsou na chystané vyhlášení rozhodnutí na úředních deskách upozorněni minimálně týden dopředu. Tuto informaci získají zadáním spisové značky řízení do interaktivního formuláře na webu, popřípadě mohou ve formuláři zadat konkrétní datum, čímž se aktivuje seznam spisových značek všech řízení, která budou vyhlašována v daném dni. Pro lepší přehled Nejvyšší soud rozdělil vyhlašovaná rozhodnutí do dvou kategorií – trestní a civilní. Z povahy rozhodovací činnosti a množství projednávaných věcí vyplývá, že senáty občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu takto vyhlašují několikanásobně více rozhodnutí, než senáty kolegia trestního. Nejvyšší soud se bude postupně snažit počty rozhodnutí vyhlašovaných na úředních deskách zvyšovat. Je to totiž nejrychlejší cesta, jak s výsledkem řízení seznámit účastníky, jednotlivé strany řízení a veřejnost.

Základním identifikátorem řízení je jeho spisová značka. Tu jednak sděluje civilní úsek Nejvyššího soudu v dovolacích rejstřících Cdo a ICdo tzv. informačním dopisem právnímu zástupci dovolatele, nemá-li dovolatel právní zastoupení, pak přímo dovolateli. Druhou možností je zjistit si spisovou značku řízení u Nejvyššího soudu z aplikace Ministerstva spravedlnosti Infosoud (viz návod níže). V trestních věcech jsou informační dopisy, které uvádějí mj. spisovou značku řízení a složení senátu, zasílány v dovolacím řízení (rejstřík Tdo) obhájci, má-li obviněný více obhájců, pak každému z nich. U dovolání nejvyššího státního zástupce se zasílají i na NSZ.  Co se týče stížností pro porušení zákona (rejstřík Tz), tady obdrží informační dopis obhájce, pokud obviněný nebo podezřelý obhájce nemá, pak obdrží dopis on sám. Znovu je zde však možnost zjistit si spisovou značku řízení u Nejvyššího soudu z aplikace Infosoud.

Pro zjištění spisové značky Nejvyššího soudu pomocí aplikace Infosoud je potřeba znát spisovou značku předchozího řízení u odvolacího soudu a vědět, který soud v odvolacím řízení rozhodoval. Po zadání této spisové značky řízení v kombinaci s názvem odvolacího soudu je v civilních i trestních řízeních spisová značka řízení u Nejvyššího soudu uvedena v aplikaci Infosoud v řádku „Řízení o opravném prostředku na Nejvyšším soudu“. Pokud je známa pouze spisová značka u první instance, pak po jejím zadání v kombinaci s názvem soudu se v aplikaci Infosoud v řádku „Řízení o opravném prostředku u krajského a vrchního soudu“ objeví nejprve spisová značka odvolacího soudu, se kterou lze dále pracovat tak, jak je uvedeno výše. Může se ovšem stát, že ke spisové značce řízení u soudu prvního stupně existuje více řízení (více spisových značek) pro druhý stupeň, přičemž aplikace Infosoud aktuálně uvádí vždy pouze jednu z nich. Může se přitom jednat o spisovou značku řízení, ve kterém nebylo rozhodnutí napadeno mimořádným opravným prostředkem – dovoláním. V takovém případě pouhá znalost spisové značky řízení v prvním stupni nepovede ke zjištění spisové značku řízení u Nejvyššího soudu.

Za podmínek, které zaručí ochranu osobních údajů účastníků řízení (stran) z řad fyzických osob, sděluje telefonicky údaje o spisové značce řízení u Nejvyššího soudu také jeho informační kancelář, a to v úředních hodinách každý všední den od 7:30 do 16:00.

Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu

Foto: Nejvyšší soud

Go to TOP