ČAK připomínkuje návrh na „rozvody u notářů“

Představenstvo České advokátní komory (ČAK) na svém zasedání dne 14. 5. 2019 projednalo návrh novely občanského zákoníku a dalších předpisů, která by umožnila, aby se manželé mimosoudně dohodli na porozvodové péči o děti pro účely dohodnutého rozvodu.

Návrh, laicky nesprávně označovaný jako „rozvody u notáře“, by měl zrušit povinné soudní řízení o péči o nezletilé děti před rozvodem, pokud jsou manželé schopni se na porozvodové péči dohodnout. Návrh je předkládám ve dvou variantách.

Představenstvo ČAK jednomyslně podpořilo tu variantu, která zachovává možnost sepisu opatrovnických dohod u advokátů i u notářů. Naopak variantu, podle níž by rodičovské dohody sepisovali výlučně notáři se svolením k přímé vykonatelnosti, shledává představenstvo ČAK v rozporu se zájmy dítěte a s mezinárodními úmluvami, zejména s Úmluvou o právu dítěte, s ohledem na nemožnost dítěte se k věci vyjádřit.

Celý text s připomínkami ČAK k novele občanského zákoníku najdete na webu ČAK v Sekci pro rodinné právo.

(red)

 

 

Go to TOP