Důležitou funkcí Komory je její činnost v oblasti školení a stavovských akcí

JUDr. Petr Poledník je místopředsedou ČAK pověřeným dohledem nad činností pobočky České advokátní komory v Brně. Advokátnímu deníku poskytl rozhovor, v němž hodnotí své dosavadní působení ve vedení Komory. Mimo jiné řekl, že je třeba, aby se Komora dokázala bránit případným zásahům ze strany výkonné moci. Nedoceňovaným, avšak navýsost důležitým, je také zachování samosprávy a nezávislosti advokacie.

V září 2017 jste byl zvolen členem představenstva ČAK. Když jste se rozhodoval kandidovat, co vše jste zvažoval?

Především jsem zvažoval svůj věk a to, zdali mohu něco České advokátní komoře, s ohledem na její potřeby, nabídnout.

Bylo by Vaše rozhodnutí dnes stejné?

Ano, předpokládám, že bych se rozhodl stejně.

Za jakou oblast jste odpovědný?

V současnosti jsem místopředsedou pověřeným dohledem na činností pobočky České advokátní komory v Brně. Jsem předsedou smírčí komise a rovněž pak, v mezinárodní oblasti, kontaktní osobou pro styk s advokátními komorami východní Evropy.

Můžete prosím Vaše úkoly a projekty detailněji popsat?

Jde-li o moji pozici místopředsedy pověřeného dohledem nad činností pobočky, pak mým úkolem je spolupracovat s ředitelkou pobočky paní doktorkou Schejbalovou a dalšími osobami, které se, podle mého názoru, o chod pobočky vzorně starají. O právech a povinnostech předsedy smírčí komise se snad není třeba blíže zmiňovat, neboť tyto jsou zřejmé ze stavovských předpisů. Moje funkce jako kontaktní osoby pro styk s advokátními komorami se postupně vyvinula, a to, předpokládám, s ohledem na dlouhodobé osobní vztahy se zástupci těchto advokátních komor a s ohledem na mé jazykové možnosti. Mým úkolem je zejména s těmito advokátními komorami a jejich zástupci udržovat kontakt, s čímž jsou spojeny mé relativně časté zahraniční cesty do těchto „východních zemí“.

Na co jste pyšný, že se současnému představenstvu povedlo nebo co Vám osobně udělalo největší radost?

Mám za to, že možná někdy nedoceňovaným, avšak navýsost důležitým, je zachování samosprávy a nezávislosti advokacie. Představenstvu se daří aktivně a věcně vystupovat v případech, kdy vzrůstají tendence k jejich omezení.

Jaké máte ještě další úkoly, cíle a ambice?

Další úkoly jsou spíše ad hoc povahy podle pověření představenstva a aktuální situace. Další ambice a nové cíle v současnosti nemám. Snažím se naplnit ony cíle současné, které jsme si vytkli jako představenstvo.

Vedle funkce člena představenstva působíte i jako advokát. Jak si myslíte, že by měla úspěšnému advokátovi v jeho profesním růstu pomáhat jeho stavovská organizace?

Stavovská organizace musí v první řádě stanovit pravidla výkonu advokacie. Musí být schopna obstát při regulaci činnosti svých členů, stejně tak musí její rozhodnutí například v kárné oblasti obstát jak ve vztahu k vlastním členům, tak ve vztahu „navenek“. Rovněž mám za to, a již jsem to zmínil, že je třeba, aby se Komora dokázala bránit případným zásahům ze strany výkonné moci. Není myslitelné, aby se osoby, které vyhledávají právní pomoc od advokáta, nemohly spolehnout na to, že to bude právě jen jejich zájem, který bude advokát chránit. V neposlední řadě pak za důležitou funkci České advokátní komory považuji její činnost v oblasti školení a pořádání stavovských akcí.

Jaké významné inovace vnímáte v právních službách, co se týče využití moderních technologií?

V současné době se jako velmi užitečné jeví různé právní informační systémy, které za roky své existence prošly úspěšným vývojem. Umožňují vyhledávání relevantních informací v reálném čase, což, řekněme si upřímně, bylo ještě před dvaceti lety nemyslitelné. Problematikou, která rovněž stojí za zmínku, je poskytování právních služeb online. Umožňují poskytnutí právní pomoci „na dálku“, což však s sebou přináší potřebu určité obezřetnosti.

Jaký je Váš recept na to skloubit vlastní praxi, funkci v ČAK a další profesní aktivity a při čem nejradši relaxujete?

Je třeba si umět dobře zorganizovat veškerou činnost, a to nejen z hlediska časového, ale i obsahového. Relaxuji zejména aktivním a pasivním sportem. V současnosti je to aktivně zejména basketbal a tenis.

Zdroj: ČAK    

Go to TOP