České soudy patří k nejrychlejším ve střední a východní Evropě

Evropská Komise zveřejnila 26. dubna 2019 pravidelný srovnávací přehled o soudnictví porovnávající nezávislost, efektivnost a kvalitu soudních systémů v členských státech Evropské unie. Zpráva „EU Justice Scoreboard 2019“ je součástí tzv. evropského semestru, v jehož rámci se provádí hodnocení jednotlivých členských států prostřednictvím dvoustranného dialogu s příslušnými vnitrostátními orgány a zúčastněnými stranami. Zjištění srovnávacího přehledu se přitom zohlední v evaluaci jednotlivých zemí a poslouží jako podklad pro přípravu návrhů Komise týkajících se doporučení pro členské státy pro rok 2019.

Zprávu EU Justice Scoreboard připravuje Komise v součinnosti s kontaktními osobami za národní soudní systémy, při získávání kvantitativních údajů spolupracuje primárně s Komisí Rady Evropy pro hodnocení efektivity justice (CEPEJ). Na shromažďování údajů se také podílí Evropská síť rad pro justici (ENCJ), Síť předsedů nejvyšších soudů Evropské unie (NPSJC), Sdružení státních rad a nejvyšších správních soudů EU (ACA-Europe), Evropská síť pro hospodářskou soutěž, Komunikační výbor (COCOM), Evropské středisko pro sledování porušování práv duševního vlastnictví, síť pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele, odborná skupina pro praní peněz a financování terorismu, Eurostat, Evropská síť pro justiční vzdělávání (EJTN), Rada advokátních komor a sdružení právníků Evropy (CCBE) a Světové ekonomické fórum (WEF).

Srovnávací přehled se při hodnocení efektivnosti soudních systémů opírá o ukazatele jako délka řízení či počet vyřízených věcí, kvalitu hodnotí kupříkladu pomocí indikátorů jako přístupnost, sledování činnosti soudů či vzdělávání. Při evaluaci nezávislosti hraje klíčovou roli vnímání nezávislosti veřejností a záruky nezávislosti. Vedle již pravidelně zkoumaných indikátorů se aktuální vydání rozšířilo o některé další ukazatele. Nově jsou tak zahrnuty systémy kárných řízení se soudci v jednotlivých členských státech, záruky zabraňující politické kontrole soudních rozhodnutí či pravomoci nad státními zastupitelstvími. Další novum představuje shrnutí o financování justičních systémů spolu s přehledem o standardech aplikovaných pro zvyšování kvality soudních rozhodnutí a managementu nápadu a nedodělků na soudech.

Jedním z hlavních zjištění zprávy pro rok 2019 je kontinuální pozitivní vývoj v oblasti efektivnosti soudních systémů. Téměř ve všech členských státech se totiž ve zkoumaném období od 2010 do 2017 snížila délka soudních řízení v prvním stupni, resp. zůstala alespoň stabilní. V oblasti vnímání nezávislosti soudnictví jsou však patrné negativní tendence, které Komise přisuzuje možným politickým zásahům a tlakům. V souvislosti s hodnocením kvality vyzdvihuje Komise větší míru on-line dostupnosti soudních rozhodnutí a zlepšení ve zveřejňování rozsudků nejvyšších soudů.

Z nejpodstatnějších údajů týkajících se České republiky plynou ze zprávy následující dílčí závěry:

· Česká republika zaujímá v rámci 28 členských států Evropské unie celkově sedmou příčku při srovnání délky ve sporných civilních a obchodních věcech u soudů prvních stupňů. Jedná se o jednu příčku lepší umístění než v loňském roce.

· Délka řízení na všech stupních ve sporných civilních a obchodních věcech je nižší než 200 dnů, což představuje sedmý nejlepší výsledek v Evropské unii.

· Při srovnání rychlosti soudních řízení v jednotlivých agendách jsou správní soudy pomalejší než soudy rozhodující v občanskoprávních a obchodních sporech. Zatímco průměrná délka řízení činí přibližně 400 dní, v občanskoprávních a obchodních sporech je to méně než 200 dní.

· Česká republika se nachází v evropském srovnání na pátém místě v počtu nově napadlých sporných občanských a obchodních věcí. S vyšším nápadem se musí vyrovnat pouze Rumunsko, Litva, Slovensko a Polsko.

· Česká republika si v evropském srovnání počíná mimořádně dobře v dostupnosti elektronických prostředků a ve využívání informačních technologií pro komunikaci s účastníky řízení.

· Dlouhodobě dochází ke zlepšení vnímání nezávislosti českých soudů a soudců jak ze strany obecné veřejnosti, tak ze strany obchodních společností. Více než 50 % respondentů vnímá nezávislost českých soudů a soudců pozitivně.

Zveřejněná zpráva je v anglickém jazyce k dispozici na stránkách Evropské komise pod tímto odkazem: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/justice_scoreboard_2019_en.pdf

Zdroj: Nejvyšší soud
Foto: Pixabay

Go to TOP