NS: Právní věty rozhodnutí schválené občanskoprávním a obchodním kolegiem

Právní věty rozhodnutí schválené na jednání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 10. dubna 2019. 

Promlčení, Bolestné, Ztížení společenského uplatnění, Dobré mravy, § 3036 o. z., § 3079 odst. 1 o. z., § 106 odst. 1 obč. zák.

Jestliže ke škodní události došlo před 1. 1. 2014, posoudí se promlčení práva na náhradu újmy na zdraví, která vznikla po tomto datu, podle dosavadních předpisů, tj. podle zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, účinného do 31. 12. 2013.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 10. 2018, sp. zn. 25 Cdo 3377/2018)

Smlouva cestovní, Smlouva spotřebitelská, § 50 obč. zák. ve znění do 31. 12. 2013, § 52 obč. zák. ve znění do 31. 12. 2013, § 852a obč. zák. ve znění do 31. 12. 2013, čl. 2 bod 4 směrnice 90/314/EHS

Cestovní smlouva je spotřebitelskou smlouvou nejen ve vztahu mezi objednatelem zájezdu a cestovní kanceláří; spotřebitelský charakter má i ve vztahu mezi cestovní kanceláří a spolucestujícími osobami, které mají podle cestovní smlouvy právo na plnění v rozsahu, v jakém bylo sjednáno v cestovní smlouvě. To, že spolucestující osoby přijaly sjednané plnění, z nich nečiní stranu cestovní smlouvy a nezakládá jejich povinnost uhradit cenu zájezdu.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 10. 2018, sp. zn. 33 Cdo 715/2017)

Exekuce, Zastavení exekuce, Insolvence, Oddlužení, § 165 odst. 1 IZ, § 5 písm. d) IZ, § 173 odst. 2 IZ, § 178 IZ ve znění od 31. 03. 2011, § 140e IZ, § 268 odst. 1 písm. h) o. s. ř.

Účinky osvobození od placení pohledávek se ve smyslu ustanovení § 414 odst. 1 a 2 insolvenčního zákona vztahují i na věřitele, který svou pohledávku nepřihlásil do insolvenčního řízení vedeného na majetek dlužníka proto, že před rozhodnutím o úpadku soud jeho žalobu o zaplacení této pohledávky dlužníkem pravomocně zamítl.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 10. 2018, sp. zn. 20 Cdo 2755/2018)

Akcie, Akcie na jméno, Akcionář, Akciová společnost, Smlouva zástavní, Představenstvo, Cenné papíry, Zástavní právo, § 2 odst. 1 předpisu č. 134/2013 Sb., § 3 odst. 1 předpisu č. 134/2013 Sb., § 3 odst. 2 předpisu č. 134/2013 Sb., § 4 předpisu č. 134/2013 Sb., § 5 odst. 1 předpisu č. 134/2013 Sb., § 5 odst. 2 předpisu č. 134/2013 Sb., § 8 bod 2 předpisu č. 134/2013 Sb., § 155 obch. zák. ve znění od 30. 06. 2013, § 263 odst. 2 předpisu č. 90/2012 Sb.

Sankce spočívající ve ztrátě oprávnění vykonávat práva spojená s akciemi, které akcionáři do 30. 6. 2014 nepředložili k vyznačení nezbytných údajů nebo k výměně za nové akcie na jméno ve smyslu § 3 odst. 1 zákona č. 134/2013 Sb., nastoupí bez ohledu na to, kdy (popřípadě zda vůbec) společnost vyzvala akcionáře, aby jí akcie předložili, respektive na to, jakou lhůtu jim k tomu společnost stanovila.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 10. 2018, sp. zn. 27 Cdo 1795/2018)

Konkurenční doložka, Akciová společnost, Výklad právních jednání (o. z.) [Právní jednání (o. z.)], Zdánlivé právní jednání (o. z.) [Právní jednání (o. z.)], § 2975 o. z., § 441 předpisu č. 90/2012 Sb., § 442 předpisu č. 90/2012 Sb., § 2518 o. z.

Konkurenční doložka sjednaná mezi akciovou společností a členem jejího představenstva pro dobu po zániku funkce člena představenstva se řídí obecnou úpravou obsaženou v § 2975 o. z.
Smluvní strany vyhoví požadavku ustanovení § 2975 odst. 1 o. z. tehdy, lze-li z ujednání o konkurenční doložce dovodit, jakou činnost a v jakém rozsahu nesmí zavázaná strana po určitou dobu vykonávat.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 11. 2018, sp. zn. 29 Cdo 5943/2016)

Popření otcovství, § 792 předpisu č. 89/2012 Sb., § 425 odst. 1 předpisu č. 292/2013 Sb., § 425 odst. 2 předpisu č. 292/2013 Sb.

Prominutí zmeškání lhůty k popření otcovství podle ustanovení § 792 o. z. představuje výjimečný postup, kterým je zasahováno do stabilních poměrů dítěte, které jsou chráněny prekluzivní lhůtou k popření otcovství a jejichž ochrana je výrazem zákonodárcem provedeného vážení právně relevantních zájmů dítěte, právního otce a případně i biologického otce. Tento postup slouží výhradně k umožnění nápravy poměrů v případech, kdy stávající stav působí takové následky, které se příčí základním hodnotám společnosti do té míry, že jeho zachování je společensky zcela nepřijatelné, a které proto odůvodňují zásah do stabilních poměrů dítěte.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 8. 2018, sp. zn. 21 Cdo 1012/2016)

Odpovědnost státu za škodu, čl. 3 předpisu č. 209/1992 Sb., čl. 13 předpisu č. 209/1992 Sb., § 13 předpisu č. 82/1998 Sb.

K porušení zákazu nelidského a ponižujícího zacházení, zakotveného v čl. 3 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, podmínkami ve věznici při výkonu trestu odnětí svobody, které je třeba zkoumat v jejich souhrnu, dochází jen tehdy, jestliže utrpení nebo ponížení poškozeného přesáhne nezbytnou míru utrpení a ponížení spojenou s legitimním výkonem trestu.

Nemožnost vězně osprchovat se teplou vodou před soudním jednáním, ke kterému se má dostavit, uvedené intenzity nedosahuje v situaci, kdy měl vězeň přístup k tekoucí studené vodě ve své cele a jiné okolnosti, jež by nasvědčovaly porušení čl. 3 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, nebyly shledány.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 9. 2018, sp. zn. 30 Cdo 3784/2016)

Zdroj: Nejvyšší soud

Foto: Pixabay

Go to TOP