C:\Users\Dagmar\Pictures\Turecko.jpg

Stanovisko advokátních komor včetně ČAK k postavení advokátů v Turecku

Zástupci nevládní organizace Human Rights Watch v rámci kulatého stolu, který pořádala 26. března 2019 CCBE, referovali o alarmující situaci v Turecku, jež se velkou měrou dotýká i advokátů. Ti jsou hromadně zatýkáni, souzeni na základě vykonstruovaných obvinění, z důvodu předchozí lidskoprávní obhajoby, či obhajoby klientů, kteří aktuálně nesympatizují s vládnoucí politickou garniturou.

Proto CCBE a členské advokátní komory cítí potřebu informovat o nastalé situaci a vyvíjet konstantní tlak na tureckou vládu, aby nedocházelo k normalizaci podobných praktik vůči advokátům, a naopak se jejich situace zlepšila. Z tohoto důvodu k příležitosti Dne advokátů v Turecku, jež se konal 5. dubna, zveřejnila CCBE prohlášení, ke kterému se připojilo několik dalších evropských advokátních organizací a více než 20 národních, či místních advokátních komor.

Prohlášení odsuzuje praktiky, které jsou v Turecku vůči advokátům prováděny, zdůrazňuje roli advokáta v rámci právního státu a naléhá na tureckou vládu, aby perzekucí a neoprávněného zatýkání advokátů z důvodu výkonu jejich profesních povinností, zanechala.

STANOVISKO CCBE a národních advokátních komor

U příležitosti 5. dubna 2019, jenž je tureckým dnem advokátů, vyjádřily níže podepsané organizace důrazné odsouzení probíhajících tvrdých represí namířených proti advokátům v Turecku.

V návaznosti na nezdařený státní převrat ze dne 15. července 2016 vyhlásila turecká vláda výjimečný stav a přijala řadu legislativních nařízení, které velmi vážně oslabují lidská práva a principy právního státu v Turecku. Přestože byl výjimečný stav v červenci 2018 odvolán, mnohé z těchto nařízení byla začleněna do právního řádu a pronásledování advokátů pokračuje i nadále, včetně hromadného zatýkání, řízení vedených v rozporu s právem na spravedlivý proces a udělování tvrdých trestů.

Dle posledních dostupných informací bylo od července 2016:

  • trestně stíháno 1546 advokátů
  • téměř 600 advokátů zatčeno
  • 274 advokátů odsouzeno k dlouhým trestům odnětí svobody – v průměru na 7 let.

Důvodem pronásledování advokátů je čistě výkon jejich profesních povinností, na základě obvinění z údajné podpory teroristických organizací. Velmi častými jsou rovněž „hromadné soudní procesy“ s advokáty a zástupci advokátních komor, při nichž obvykle nejsou respektována základní práva a procesní záruky.

Nedávným příkladem z března 2019 je odsouzení 18 advokátů, členů Asociace progresivních advokátů (CHD) a People´s Law Office (HHB), k trestu odnětí svobody v rozsahu od tří do devatenácti let. Jeden z advokátů byl odsouzen za „založení a řízení teroristické organizace“ podle čl. 314-1 tureckého trestního zákoníku, ostatní advokáti pak byli uznáni vinnými z „členství v teroristické organizaci“ podle čl. 314-2 tureckého trestního zákoníku.

Vzhledem k závažnosti situace byly útoky na turecké advokáty v roce 2019 již podruhé ústředním tématem tzv. Dne ohroženého advokáta. Obtížná situace advokátů v Turecku byla v minulosti zdůrazněna během Dne ohroženého advokáta také v roce 2012.

Několik tureckých advokátů, kteří byli zvláště aktivní v oblasti ochrany lidských práv a právního státu v Turecku, obdrželo v roce 2016 Cenu za lidská práva Rady evropských advokátních komor (CCBE). Cena byla udělena posmrtně panu Tahiru Elçi, předsedovi advokátní komory Diyarbakır, jenž byl zavražděn dne 28. listopadu 2015, a advokátům Ayşe Bingöl Demirovi, Ayşe Acinikliovi a Ramazan Demirovi.

Níže podepsané organizace zdůrazňují, že nezávislost advokátní profese je nezbytným prvkem pro prosazování principů právního státu ve svobodné společnosti. Advokáti hrají klíčovou roli při zajišťování ochrany lidských práv a základních svobod. Právo na obhájce je zakotveno v čl. 14 odst. 3 písm. b) Mezinárodního paktu o občanských a politických právech (ICCPR), jehož je Turecko smluvní stranou. Doporučení Rady Evropy ke svobodě výkonu profese advokáta (2000)21 z 25. října 2000 upozorňuje, že by měla být přijata „veškerá opatření za účelem respektování, ochrany a podpory výkonu profese advokáta bez diskriminace a bez nesprávného zasahování ze strany institucí nebo veřejnosti, obzvláště ve světle odpovídajících ustanovení Evropské konvence o lidských právech.“

Navíc, podle Základních principů Organizace spojených národů, týkajících se úlohy advokátů musí vlády zajistit, aby advokáti mohli vykonávat své profesní povinnosti bez zastrašování, zábran, obtěžování a nepřiměřených zásahů (princip č. 16). Advokáti rovněž nesmějí být ztotožňováni se svými klienty či jejich případy v rámci výkonu své profese (Zásada 18). Každý má právo na svobodu projevu. Toto právo zahrnuje svobodu zastávat názory a přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky bez zásahu veřejné moci a bez ohledu na hranice.

Níže podepsané organizace naléhají na tureckou vládu, aby dodržovala principy právního státu a ukončila pronásledování advokátů. Všichni advokáti, kteří byli neoprávněně zatčeni za výkon svých profesních povinností by měli být okamžitě propuštěni.

 

José de FREITAS President

Council of Bars and Law Societies of Europe

Issouf BAADHIO President

International Association of Lawyers (UIA)

Baroness Helena KENNEDY QC

International Bar Association’s Human Rights Institute

OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DES AVOCATS EN DANGER

Edgar BOYDENS President

Avocats sans frontières

 

LAWYERS FOR LAWYERS

Vincent ASSELINEAU, President

Scott CROSBY, Chairman of Human Rights Committee European Criminal Bar Association

Maria ŚLĄZAK President

European Association of Lawyers

 

 

Martine JACQUIN President

Défense Sans Frontière – Avocats Solidaires

INSTITUT DES DROITS DE L’HOMME DU BARREAU DE BRUXELLES

 

Gian Domenico CAIAZZA President

Italian Criminal Lawyer’s Association

AUSTRIA

Rupert WOLFF President

Austrian Bar Association

 

BELGIUM

 

Jean-Pierre BUYLE President Avocats.be

CZECH REPUBLIC

 

Vladimir JIROUSEK President

Czech Bar Association

ESTONIA

 

Jaanus TEHVER President

Estonian Bar Association

FRANCE

 

Christiane FERAL-SCHUHL President

Conseil National des Barreaux

Marie-Aimée PEYRON President

Barreau de Paris

 

Jérôme GAVAUDAN President

Conférence des Bâtonniers

GERMANY

Edith KINDERMANN

President

German Bar Association

LIECHSTENSTEIN

 

Mag Stefan RITTER President

Liechtenstein Bar Association

IRELAND

 

Patrick DORGAN President

Law Society of Ireland

Mr. Michael P O’HIGGINS Chair

Bar of Ireland

LITHUANIA

 

Ignas VĖGĖLĖ

President

Lithuanian Bar Association

NORWAY

Jens Johan HJORT President

Norwegian Bar Association

 

POLAND

Maciej BOBROWICZ President

National Bar of Attorneys-at-Law

SLOVAK REPUBLIC

Tomáš BOREC

President

Slovak Bar Association

 

SWEDEN

 

Anne RAMBERG

Secretary General Swedish Bar Association

THE NETHERLANDS

Orde van Advocaten – Amsterdam

M.L.J. BOMERS Dean

Orde van Advocaten – Gelderland

R.A.A. GEENE Dean

Orde van Advocaten – Noord-Naderland

Peter HANENBERG

Dean

Orde van Advocaten – Rotterdam

UNITED KINGDOM

Richard ATKINS QC Chair

Bar Council of England and Wales

Alison ATACK President

Law Society of Scotland

Christina BLACKLAWS President

The Law Society of England and Wales

Prohlášení CCBE a národních advokátních komor není jedinou aktivitou, Amnesty International spolu s organizací Syndicat des Avocats pour la Démocratie uspořádaly k příležitosti Dne advokátů v Turecku rovněž demonstraci, jež se uskutečnila před tureckým konzulátem v Bruselu. https://www.amnesty.be/evenement/manifestation-pour-la-journee-de-l-avocat-en-turquie?lang=fr.

 

Zdroj: CCBE, Alžběta Recová, stálá zástupkyně ČAK v Bruselu, redakce

Foto: Pixabay

Go to TOP