Soudní dvůr EU k právu spotřebitele odstoupit od smlouvy při on-line nákupu

Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy v případě on-line nákupu se použije na matraci, jejíž ochranná fólie byla po dodání odstraněna. Stejně jako v případě oděvu lze předpokládat, že obchodník může uvést matraci pomocí čištění nebo dezinfekce do stavu, v němž je vhodná pro opětovné uvedení na trh, aniž jsou ohroženy požadavky na ochranu zdraví nebo hygieny.

Sascha Ledowski zakoupil matraci na internetových stránkách německého podniku slewo, který podniká v oblasti on-line prodeje. Po přijetí zboží odstranil ochrannou fólii, do které byla matrace zabalena. Poté matraci vrátil společnosti slewo a požadoval vrácení kupní ceny ve výši 1 094,52 eura a nákladů spojených s vrácením zboží.

Společnost slewo se domnívá, že S. Ledowski nemohl uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, které má spotřebitel obvykle v případě on-line nákupu ve lhůtě čtrnácti dnů. Podle ní totiž směrnice o ochraně spotřebitelů[1] vylučuje právo na odstoupení od smlouvy, pokud jde o „zboží v uzavřeném obalu, které není možné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a které spotřebitel z tohoto obalu vyňal“.

Bundesgerichtshof (spolkový soudní dvůr, Německo), kterému byl spor předložen, žádá Soudní dvůr o výklad směrnice. Přeje si zejména zjistit, zda takové zboží, jako je matrace, jejíž ochranu spotřebitel po dodání odstranil, spadá do výjimky stanovené směrnicí.

Svým rozsudkem Soudní dvůr odpovídá na tuto otázku záporně. Odstranění ochranné fólie spotřebitelem z matrace zakoupené na internetu mu tedy nebrání uplatnit právo na odstoupení od smlouvy.

Soudní dvůr připomíná, že právo odstoupit od smlouvy má spotřebitele chránit ve specifické situaci prodeje na dálku, ve které před uzavřením smlouvy nemá možnost si ve skutečnosti prohlédnout daný výrobek. Toto právo má tedy vyvážit nevýhodu, která pro spotřebitele plyne ze smlouvy uzavřené na dálku tím, že mu poskytuje přiměřenou dobu na rozmyšlenou, během níž má možnost nabyté zboží prozkoumat a vyzkoušet v míře nutné k obeznámení se s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností.

Co se týče dotčené výjimky, může povaha zboží odůvodnit jeho zabalení z důvodů ochrany zdraví nebo hygienických důvodů. Vynětí takového zboží z obalu tedy vede ke ztrátě záruky z hlediska ochrany zdraví nebo hygieny. Jakmile bylo toto zboží spotřebitelem vyňato z obalu a zbaveno záruky z hlediska ochrany zdraví nebo hygieny, hrozí, že takové zboží již nemůže být znovu použito třetí osobou, a z tohoto důvodu nemůže být uvedeno na trh.

Podle Soudního dvora se na takovou matraci, jako je matrace dotčená v původním řízení, jejíž ochrannou fólii spotřebitel po dodání odstranil, nevztahuje dotčená výjimka z práva na odstoupení od smlouvy. I když byla taková matrace případně použita, není totiž jen z tohoto důvodu zjevně s konečnou platností nevhodná pro další použití třetí osobou nebo další uvedení na trh.

V tomto ohledu postačí zejména připomenout, že jedna a tatáž matrace slouží po sobě následujícím zákazníkům hotelu, existuje trh s použitými matracemi a matrace, které byly použity, mohou být důkladně vyčištěny.

Pokud jde o právo na odstoupení od smlouvy, může být matrace přirovnána k oděvu, tedy kategorii zboží, pro které směrnice výslovně stanoví možnost vrácení po vyzkoušení. Takový příměr je možný z toho důvodu, že i v případě přímého kontaktu tohoto zboží s lidským tělem lze předpokládat, že jej obchodník může po jeho vrácení spotřebitelem uvést pomocí úkonů, jako je čištění nebo dezinfekce, do stavu, v němž je vhodné pro další používání třetí osobou, a tedy jej znovu uvést na trh, aniž jsou ohroženy požadavky na ochranu zdraví nebo hygieny.

Soudní dvůr však zdůrazňuje, že podle směrnice spotřebitel odpovídá za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k tomu, aby se obeznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží, aniž je tím zbaven svého práva odstoupit od smlouvy.

Zdroj: Soudní dvůr EU

Foto: Pixabay


[1] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o právech spotřebitelů, kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES a zrušuje směrnice Rady 85/577/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES (Úř. věst. 2011, L 304, s. 64).

Go to TOP