Lenka Trešlová, Ivo Škrobák: Zákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení. Praktický komentář

Wolters Kluwer ČR, Praha 2018, 200 stran, 375 Kč.

Zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, představuje právní předpis sice velice důležitý (týká se problematiky, jež působí v aplikační praxi značné obtíže, a to výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení), avšak poměrně stručný. Někdy se dokonce pochybuje o tom, zda uvedený zákon vůbec představuje předpis spadající mezi prameny trestního práva (trestního práva procesního), jakkoli je to naprosto nesporné.

Nakladatelství Wolters Kluwer ČR přistoupilo k velmi chvályhodnému počinu – vydává praktický komentář k citovanému zákonu. Pokud jde o obsahovou (věcnou) stránku, byť by se s ohledem na rozsah vyjádřený počtem stran mohlo zdát, že se jedná o stručný komentář, či dokonce pouze soubor poznámek k jednotlivým ustanovením citované právní úpravy, ve skutečnosti jde o komentář velice podrobný, zabývající se všemi dostupnými poznatky a otázkami vztahujícími se k aplikaci zákona. Komentář není zpracován způsobem u prací podobného druhu někdy dost obvyklým (a vzbuzujícím z hlediska takové metody zpracování pochybnosti), totiž že nejprve je zařazen text zákonného ustanovení, následuje citace důvodové zprávy a několik stručných poznámek. Tak tomu u recenzovaného díla není. Autoři se  jednotlivými instituty upravenými v zákoně o výkonu zajištění majetku zaobírají velmi zevrubně a zasvěceně, v potřebné míře vzali v úvahu i praktické poznatky, uvádějí příklady nesprávného postupu, což je možné velice ocenit.

Publikace rovněž obsahuje seznam po­užité literatury a slovo o autorech. Komentář je vybaven také věcným rejstříkem.

V závěru publikace je obsaženo – což je třeba zvlášť vyzdvihnout – celkem osm vzorů, které jsou velice fundovaně a odborně erudovaně zpracovány. Jedná se o:

1. Pověření k prodeji majetku zajištěného v trestním řízení

2. Pověření ke správě majetku zajištěného v trestním řízení

3. Pověření ke správě podílu v obchodní korporaci zajištěného v trestním řízení

4. Pověření ke správě a prodeji majetku zajištěného v trestním řízení

5. Usnesení o prodeji majetku zajištěného v trestním řízení

6. Usnesení o zajištění podle § 47 trestního řádu

7. Usnesení o zajištění podle § 344a trestního řádu

8. Usnesení o zajištění podle § 347 trestního řádu

Souhrnně lze hodnotit předložený komentář jako zcela mimořádné dílo, jež se zaměřuje na komentování právního předpisu nevelkého rozsahu, komentář je však velice podrobný, zabývá se všemi praktickými problémy, nevyhýbá se jejich řešení, včetně možností změn právní úpravy.

Po stylistické stránce je komentář zpracován vysoce erudovaně, velmi pozitivně se projevily rozsáhlé zkušenosti obou autorů s problematikou zajištění majetku a věcí, jednotlivými procesními instituty podle zákona o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení i trestního řádu, zjišťováním majetku a věcí, správou tohoto majetku a povinnostmi upravenými v této souvislosti, přenesením správy a prodejem zajištěného majetku. V textu komentáře jsou uvedeny odkazy na právní předpisy v souladu s aktuálním právním stavem, ani v tomto směru nebylo shledáno žádných chyb a nedostatků, výklady k těmto jiným právním předpisům jsou podány velice přesvědčivě, pregnantně, se znalostí věci. Přitom ale výklad není zahlcen zjevně nadbytečnými podrobnostmi, neobjevují se také zbytečné duplicity. Na druhé straně výklad jednotlivých ustanovení vzájemně navazuje, v textu se neobjevují žádné rozpory. Jsou-li citovány nejrůznější prameny, jsou uváděny správně, a jsou také činěny odpovídající právní závěry.

Mám proto za to, že zpracovaný komentář zjevně překračuje obvyklé zaměření publikací obdobného druhu, pokud komentovaný právní předpis neobsahuje velký počet ustanovení. Komentář představuje – i z důvodu svého praktického zaměření, uvádění příkladů nesprávné praxe i uvedení vzorů – vynikající pomůcku pro soudce, státní zástupce, policisty, zaměstnance Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, soudní exekutory i další odborníky, kteří se problematice zajištění a správy majetku a věcí v trestním řízení věnují.

 

JUDr. MIROSLAV RŮŽIČKA, Ph.D., advokát v AK Hrudka & partneři

 

Go to TOP