Tribunál a Soudní dvůr EU vydaly statistiky případů za rok 2018

Soudní statistiky za rok 2018: Soudní dvůr a Tribunál zaznamenaly rekordní produktivitu se 1 769 ukončenými věcmi. V letech 2016 a 2017 činil počet ukončených věcí přibližně 1 600, avšak tento počet byl od té doby výrazně překročen, neboť v roce 2018 dosáhl 1 769 ukončených věcí.

Počet nových věcí, které byly předloženy oběma soudům, činí 1 683, což potvrzuje rostoucí trend v posledních letech. Nárůst produktivity vedl k souvisejícímu poklesu počtu projednávaných věcí: 2 334 věcí v roce 2018 oproti 2 420 věcem v roce 2017 a 2 358 věcem v roce 2016. 

Soudní dvůr

Počet věcí předložených Soudnímu dvoru značně vzrostl: 849 nových věcí představuje úroveň, jíž Soudní dvůr doposud nikdy nedosáhl, neboť počet zahájených věcí vzrostl oproti roku 2017 o 110, což je nárůst téměř o 15 %. Tento nárůst je zejména důsledkem zvýšení počtu žádostí o rozhodnutí o předběžné otázce, který v roce 2018 činil 568 oproti 533 v předchozím roce. Tento počet se za posledních deset let téměř zdvojnásobil a žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce představují 70 % věcí projednávaných Soudním dvorem. Počet kasačních opravných prostředků podaných proti rozhodnutím Tribunálu vzrostl o 35 %, ze 147 na 199. Počet přímých žalob se rovněž zvýšil. Počet návrhů na předběžné opatření je sice nižší, neboť se jedná o mimořádné řízení, avšak přesto se zdvojnásobil (6 návrhů v roce 2018 oproti 3 návrhům v roce 2017).

Jak zdůraznil předseda K. Lenaerts, „tyto statistiky dokládají, v jaké míře Soudní dvůr přispívá k upevnění základních hodnot Evropské unie a k posílení důvěry vnitrostátních soudů i všech jednotlivců ve společný evropský projekt“.

Rovněž produktivita Soudního dvora byla v roce 2018 výjimečná. Počet ukončených věcí v roce 2018, který činí 760 oproti 699 v roce 2017, je totiž historickým rekordem. Úsilí vynaložené na zvýšení efektivity při vyřizování věcí dosáhlo svých mezí, je tedy důležité, aby se v blízké době začal uplatňovat projekt mechanismu předchozího uznávání přijatelnosti některých kasačních opravných prostředků.

Průměrná délka řízení před Soudním dvorem se rovněž v roce 2018 zkrátila. Z analýzy této průměrné délky podle druhů procesních prostředků však vychází najevo, že doba vyřizování žádostí o rozhodnutí o předběžné otázce se mírně prodloužila, z 15,7 měsíce na 16 měsíců, zatímco doba vyřizování kasačních opravných prostředků, jež se značně zkrátila, činila 13,4 měsíce, což představuje zlepšení téměř o 4 měsíce oproti roku 2017. Průměrná doba vyřizování přímých žalob se výrazně zkrátila: z 20,3 měsíce v roce 2017 na 18,3 měsíce.

Tribunál

Počet věcí předložených Tribunálu oproti roku 2017 mírně poklesl, s 834 novými věcmi, což představuje pokles o přibližně 9 %. Tento počet, k němuž přistupuje 44 návrhů na předběžné opatření, je však rovnocenný počtu v roce 2015, přičemž roky 2016 a 2017 byly ovlivněny mimořádnými okolnostmi.

Tribunál současně potvrdil rostoucí trend své produktivity, která dosáhla rekordního počtu 1 009 ukončených věcí, což představuje nárůst téměř o 13 % oproti roku 2017.

Důsledky tohoto nárůstu produktivity se okamžitě projevily na počtu projednávaných věcí, který nyní činí 1 333 oproti 1 508 v roce 2017 (tedy snížení téměř o 12 %).

Celková délka řízení (20 měsíců u věcí rozhodnutých rozsudkem nebo usnesením) se oproti roku 2017 do jisté míry prodloužila, a to zejména z důvodu vyřizování velkého počtu věcí v oblasti hospodářské soutěže, jejichž objemnost a složitost si vyžádaly dobu vyřizování vysoce přesahující průměrnou dobu vyřizování ostatních věcí. Navzdory tomuto cyklickému jevu se hodnoty udržují na úrovni výrazně nižší než před uskutečněním reformy struktury soudů Unie.

Úspěch zavedení této nové struktury soudů je tedy z kvantitativního hlediska potvrzen. K tomu je podle předsedy M. Jaegera třeba dodat, že „vzhledem k zesílené rozhodovací kapacitě může nyní Tribunál přidělovat více věcí (87 v roce 2018) rozšířeným senátům složeným z pěti soudců s cílem podpořit kvalitu judikatury a vypořádat se s věcmi zásadního významu“.

Zdroj: Soudní dvůr EU

Go to TOP