Daniela Šustrová, Petr Borovička, Jaroslav Holý: Katastrální zákon. Praktický komentář

Wolters Kluwer ČR, Praha 2018, 368 stran, 625 Kč. 

Komentář k zákonu č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, je další z řady praktických komentářů nakladatelství Wolters Kluwer. Kolektiv autorů, který se dlouhodobě věnuje problematice katastru nemovitostí, je příslibem kvalitní publikace.

Jak již název naznačuje, formát komentáře je koncipován více s důrazem na praxi než na teoretické pozadí tématu, čemuž jistě napomohlo i odborné složení autorského kolektivu – Daniela Šustrová je dlouholetou ředitelkou Katastrálního úřadu pro hlavní město Praha, která publikuje a přednáší v oblasti katastrálního a občanského práva. Z publikace je znát, že, stejně jako ostatní autoři komentáře, zákon a jeho úskalí v reálném využití dobře zná a umí je tak trefně pojmenovat.

S praktickým zaměřením publikace souvisí i fakt, že autoři v ní obvykle nepolemizují s textem zákona či s ustálenou praxí, kterou nota bene sami vytvářejí, což je dle mého názoru pro tento typ komentáře dobře, a nebyl to ani cíl autorů. Smyslem bylo stručně, jasně a přívětivě popsat čtenářům jednotlivá ustanovení zákona tak, aby z něj mohli vycházet ve svém pracovním životě. Tomu byl podřízen i obsah komentářů k jednotlivým ustanovením, který není zaměřen na teoretický výklad institutů či problematiky upravené daným paragrafem, ale především na praktická řešení problémů. Pochopení právní úpravy také napomáhá zdůraznění provázanosti katastrálního zákona zejména s občanským zákoníkem, a to i skrze všudypřítomné odkazy na ustanovení občanského zákoníku související s danou problematikou.

Komentář je velmi přehledný a uživatelsky příjemný. Struktura textu následuje členění zákona. Text komentáře je tedy rozdělen do pěti částí, z nichž každá je oddělena výrazným nadpisem. K rychlému zorientování v textu čtenáři napomáhá i členění textu komentovaného ustanovení dle odstavců a písmen paragrafů zákona. Zajímavé je rovněž zakomponování barevně oddělených boxů, které obsahují poznatky z praxe nebo praktické příklady, na nichž si čtenář popisovanou problematiku dovede lépe představit.

Menší míra teoretického výkladu není na škodu kvality publikace, protože právě díky tomu je text čtivější, stručnější a prakticky zaměřený. Kdyby autoři zařadili do textu i více teoretického právního rozboru, byl by komentář komplexnější a lépe využitelný i pro akademické účely, ale to zde nebylo cílem.

Uzavírám tedy, že jde o dílo zdařilé. Silnou stránkou komentáře je zejména jeho přehlednost, stručnost, čtivost a zaměření na řešení praktických problémů. Mohu konstatovat, že odborné veřejnosti, čtenářům z praxe, ale i laikům z řad milovníků katastru nemovitostí nabízí publikace komplexní komentář, který usnadní aplikaci katastrálního zákona v reálném životě.

Přeji komentáři mnoho zdaru na trhu.

 

Mgr. FRANTIŠEK KORBEL, Ph.D., advokát, společník AK Havel & Partners

Go to TOP