SD EU k rozhodnutím o odmítnutí registrace EOI

Podle Smlouvy o EU se může nejméně milion občanů Unie pocházejících alespoň z jedné čtvrtiny členských států ujmout iniciativy a vyzvat Komisi, aby v rámci svých pravomocí předložila unijnímu normotvůrci návrh k přijetí právního aktu pro účely provedení Smluv („evropská občanská iniciativa, dále jen EOI“). Před zahájením sběru požadovaného počtu podpisů musí organizátoři EOI zaregistrovat u Komise, která přezkoumá zejména její předmět a cíle. Komise může odmítnout EOI zaregistrovat mimo jiné tehdy, jestliže její předmět spadá zjevně mimo rámec jejích pravomocí na předložení návrhu právního aktu unijnímu normotvůrci.

Na základě těchto pravidel předložili Balázs-Árpád Izsák a Attila Dabis spolu s dalšími pěti osobami v červnu 2013 Komisi navrhovanou EOI nazvanou „Politika soudržnosti k zajištění rovnosti mezi regiony a k zachování regionálních kultur“[1]. Uvedená iniciativa je zaměřena na to, aby unijní politika soudržnosti věnovala zvláštní pozornost zeměpisným oblastem, jejichž etnické, kulturní, náboženské nebo jazykové charakteristiky se odlišují od charakteristik okolních oblastí („regiony s národnostní menšinou“). Hlavním cílem iniciativy je tedy umožnit regionům s národnostní menšinou, aby měly ve formě opatření na podporu, ochranu nebo rozvoj přístup k výhodám vyplývajícím z výše uvedené politiky, aby nebyly hospodářsky znevýhodněny v porovnání s okolními regiony.

V tomto kontextu organizátoři EOI zejména tvrdí, že provádění unijní politiky soudržnosti ohrožuje etnické, kulturní, náboženské nebo jazykové charakteristiky specifické pro regiony s národnostní menšinou a tyto charakteristiky představují závažné a trvalé znevýhodnění demografickými podmínkami, se kterým má Unie bojovat v rámci své politiky soudržnosti.

Rozhodnutím ze dne 23. července 2013[2] odmítla Komise navrhovanou iniciativu zaregistrovat z důvodu, že spadá zjevně mimo rámec jejích pravomocí na předložení návrhu právního aktu unijnímu normotvůrci. B.-Á. Izsák a A. Dabis tedy podali žalobu k Tribunálu Evropské unie, aby dosáhli zrušení rozhodnutí Komise.

Rozsudkem ze dne 10. května 2016[3] však Tribunál žalobu podanou proti tomuto rozhodnutí zamítl zejména z důvodu, že organizátoři neprokázali existenci výše uvedeného ohrožení a znevýhodnění. B.-Á. Izsák a A. Dabis následně podali proti rozsudku Tribunálu kasační opravný prostředek u Soudního dvora.  Soudní dvůr v rozsudku připomněl, že cílem EOI je povzbuzovat k účasti občanů a učinit Unii přístupnější, takže občané musí mít snadnou přístupnost k tomuto nástroji.

Zdroj: Soudní dvůr EU 

Foto: Pixabay

Go to TOP