Editorial JUDr. Vladimíra Jirouska, předsedy ČAK

Vladimír Jirousek

Přát do nového roku „vše nej“ je velmi jednoduché. Mnohem těžší je střízlivá rekapitulace roku loňského. Přesto se domnívám, že jak advokátní stav, tak členové orgánů ČAK se nemusí za své vystupování, resp. činnost, stydět. Ne že by nedošlo či nedocházelo k excesům, jež jsou povětšinou mediálně velmi vítány. Je však namístě připomenout, že jsme největší právnický stav, a numericky vzato deset excesů je asi totéž, co jeden (někdy necelý!) exces v ostatních stavech justice. V rámci bilancování je však vhodné podívat se v první řadě na vlastní práh, přitom povinností předsedy ČAK je nepochybně alespoň stručné zhodnocení činnosti představenstva.

Pokud zpětně nahlédnu do plánu činnosti na rok 2018, musím ješitně konstatovat, že většina zadání byla zcela či alespoň z podstatné části splněna (plnění plánu na 100 a více procent se dařilo a opět daří pouze „vyvoleným“). Takže alespoň pár slov k nejvýznamnějším kapitolám.

Legislativní problematika nás zatěžovala po celý rok mnohem intenzivněji, než jsme si vůbec uměli představit. Jelikož předpokládám, že ten, kdo čte úvodník BA, nepochybně sleduje „Rychlé zprávy z představenstva ČAK“, stačí stručné shrnutí: Daňové předpisy (např. transpozice směrnice EU DAC5 – tvrdá obrana povinnosti mlčenlivosti; DPH – zajištění výjimky při úhradách nákladů obhajoby a zastoupení ze strany státu); insolvence (stálá účast ČAK v leg. procesu); zákon o lobbingu, zákon o hromadných žalobách (analýzy, rozbory, návrhy ze strany ČAK); procesní předpisy (zajištění účasti zástupců ČAK v komisích MSp, kvalifikovaná obrana proti nepřijatelné novelizaci s. ř. s.) atd. V tomto směru patří poděkování zejména Monice Novotné, Tomáši Sokolovi, Robertu Němcovi, Michalu Žižlavskému, Lence Vidovičové, ale též nečlenům představenstva F. Korbelovi, J. Svejkovskému, P. Čápovi a dalším.

Bezplatná právní pomoc. Relevantní zahájení a odpovídající zajištění BPP v intencích novely zákona o advokacii nás stálo mnoho energie a zároveň nemálo finančních prostředků, jež nad rámec běžných kapitol výrazně zatížily rozpočet ČAK. Při vědomí, že nezvládnutí dané agendy nepochybně podmíněné ataky ze strany různých neziskových organizací, byla BPP věnována nadstandardní pozornost a péče, a to bez ohledu na stávající „ohodnocení“ bezplatné pomoci ze strany státu, které je nepochybně tristní (výše odměn – úkol pro budoucnost!). Jak se však „instalace“ agendy do činnosti ČAK povedla, o tom svědčí výjimečně pozitivní výsledky první kontroly provedené pracovníky MSp. Nezbývá než poděkovat těm, kteří se o zmíněné výsledky zasloužili nejvíce, tj. místopředsedovi ČAK pověřenému řízením pobočky ČAK v Brně Petru Poledníkovi a ředitelce pobočky ČAK v Brně Ireně Schejbalové.

IT problematika je pod gescí Martina Maisnera. A jsem rád, že naděje do něj vkládané nebyly liché. Stačí vzpomenout manuál GDPR pro advokáty a advokátní kanceláře, optimalizaci využívání KIS, zpracování standardů pro poskytování právních služeb online apod.

Samostatnou kapitolou je a musí být proces výchovy a vzdělávání. Věřím, že jste již zaregistrovali schválený „Systém dalšího vzdělávání advokátů“, který bude uveden do života právě v roce 2019. A nelze dále opomenout, že povinností ČAK je ve smyslu novely zákona o advokacii a prováděcího předpisu MSp zavedení tzv. „přístupových“ testů pro koncipienty ve druhé polovině roku 2019. Díky činnosti Radima Mikety a jeho týmu nemám o zvládnutí daných úkolů pochybnosti.

Samozřejmě bych mohl hovořit o dalších významných oblastech činnosti představenstva ČAK a advokátech, kteří si zaslouží víc než prosté poděkování (např. provozní činnost//rozpočet – František Smejkal; PR aktivity/příprava zpravodajského webu ČAK – Petr Toman; příprava zásadního stavovského předpisu – Jaroslav Svejkovský, Petr Čáp a další), ale úvodník je forma omezená a má paměť taktéž. Přesto na závěr nemohu nezmínit dvě významné události, jež v plánu nebyly, ale jsou svým způsobem výjimečné: Memorandum o dohodách o vině a trestu podepsané reprezentanty ČAK a NSZ (jak podotkl T. Sokol: „Advokátům a státním zástupcům jsme dali příbor, ale jíst musí sami“) a dále Společné prohlášení ČAK a USZ o nedotknutelnosti povinnosti mlčenlivosti.

Vážené kolegyně, vážení kolegové! Stále a poslední dobou zvlášť se hovoří o etice výkonu povolání, primárně pak o etice výkonu advokacie (mnohdy, ale ne vždy, z důvodu nepochopení jejího poslání). Je mimo jakoukoliv pochybnost, že být čestným a odpovědným advokátem je stejně významné (a někdy nikoliv jednoduché) jako být čestným a odpovědným soudcem či státním zástupcem (pro ty taktéž platí zmíněná „obtížnost“!). Přeji vám, aby na všech justičních úrovních vítězila vaše čestnost, a to i vůči zjevné nečestnosti. Být čestný samozřejmě neznamená být měkký, na druhé straně někdy má největší hodnotu čisté svědomí.

Mnoho štěstí čestným přeje

předseda ČAK JUDr. VLADIMÍR JIROUSEK

P. S.: Poděkování za práci v roce 2018 náleží i všem pracovníkům ČAK, kteří se v nemalé míře na plnění úkolů podíleli.

Go to TOP