Karlovarské právnické dny již po dvacáté sedmé

Konferenci Karlovarské právnické dny pořádají Společnost českých, německých, slovenských a rakouských právníků, z. s. a Česká advokátní komora, Deutscher Anwaltverein e.V. Slovenská advokátska komora a Ústav štátu a práva SAV. 

Konference se účastní právníci z různých oborů práva z praxe, justice i teorie, zejména z ČR, Rakouska, SRN a SR.

Program:

 1. 6. 2019 – ČTVRTEK

OBČANSKÉ PRÁVO HMOTNÉ 

 • První zásada soukromého práva – prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš, Právnická fakulta TU Trnava, Ústav státu a práva AV ČR
 • Meze smluvní svobody – JUDr. Robert Pelikán Ph.D., advokát
 • Meze smluvní svobody podle rakouského práva – univ. prof. Dr. Georg E. Kodek, LL.M., WU Wien
 • Vztah obchodního a občanského zákoníku po reformě v SR – prof. JUDr. Marek Števček, PhD., UK v Bratislavě

DĚDICKÉ PRÁVO

 • Evropské dědické nařízení v německé a české aplikační praxi od roku 2015 – rozhodnutí, zkušenosti, perspektiva – Dr. Stephan Heidenhain, advokát
 • Aktuální judikatura NS ČR v dědickém řízení (mj. ve vztahu k evropskému dědickému nařízení) – JUDr. Roman Fiala, místopředseda NS ČR

PROFESNÍ ODPOVĚDNOST ZA PORADENSTVÍ ADVOKÁTEM

 • Profesní odpovědnost advokáta za poradenství – univ. prof. Dr. Michael Enzinger, advokát, prezident RAK Wien a Mag. Petra Černochová, advokát, RAK Wien
 • Rozlišování mezi zájmem a oprávněným zájmem klienta – JUDr. Vladimír Jirousek, předseda ČAK a Mgr. Robert Němec, LL.M., místopředseda ČAK, advokát

TRESTNÍ PRÁVO

 • K nakládání s vlastním a svěřeným majetkem při totožnosti konečného vlastníka a k pojmu škody z hlediska trestně právní odpovědnosti – JUDr. František Púry, Ph.D., NS ČR, PF UK Praha
 • Možnost vyvinění se právnické osoby z trestní odpovědnosti ve světle aktualizované metodiky Nejvyššího státního zastupitelství – Mgr. Jitka Logesová, advokát

SPRÁVNÍ PRÁVO

 • Vybrané otázky administratívneho sankcionovania v praxi – JUDr. Jozef Milučký, NS SR
 • Odpovědnost soudce za rozhodnutí a kárná řízení soudců – JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D., NSS ČR
 1. 6. 2019 – PÁTEK

OBSTRUKCE V JEDNOTLIVÝCH ŘÍZENÍCH

 • Odpovědnost soudce a obžalovaného za průtahy a obstrukce v trestním řízení – prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., předseda NS ČR, PF UK Praha
 • Průtahy a obstrukce v německém trestním řízení – Dr. Andreas von Máriássy, advokát
 • Průtahy a obstrukce v českém civilním řízení a specifika obstrukcí v insolvenčním řízení – JUDr. Zdeněk Krčmář, NS ČR
 • Průtahy a obstrukce v rakouském civilním řízení – Mag. Dr. Jürgen Rassi, OGH Wien
 • Průtahy a obstrukce v rozhodčím řízení – Mgr. Dušan Sedláček, advokát

EVROPSKÉ PRÁVO

 • Proč před Tribunálem EU nejsou používány obstrukční prostředky – prof. JUDr. Irena Pelikánová, DrSc., soudkyně Tribunálu, Lucemburk
 • Srovnání některých aspektů přezkumu zákonnosti (správních rozhodnutí) českými a unijními soudy – JUDr. Jan M. Passer, Ph.D., LL.M., soudce Tribunálu, Lucemburk
 • Odpovědnost při použití umělé inteligence – prof. Dr. Friedrich Graf von Westphalen, prezident KJT, advokát, Kolín nad Rýnem

KYBERNETICKÉ PRÁVO

 • Elektronická identifikace pro spolehlivý procesně právní důkaz právního jednání – doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D., PF MU Brno
 • Elektronická identita při elektronickém hmotněprávním jednání – Mgr. František Korbel, Ph.D., advokát
 • Nové technologie a právo: změna formy či proměna podstaty? – Mgr. Michal Bobek, Ph.D., gen. advokát u Soudního dvora v Lucemburku

Slavnostní recepce s vyhlášením ocenění Autorská cena, Pocta judikátu a Prestižní cena.

 1. 6. 2019 – SOBOTA

OCHRANA SPOTŘEBITELE

 • Aktuálne otázky ochrany spotrebiteĺa v Slovenskej republike – doc. JUDr. Monika Jurčová PhD., Právnická fakulta TU Trnava
 • Novelizace směrnice o nekalých obchodních praktikách ve vztahu k problematice dvojí kvality zboží – doc. JUDr. Blanka Vítová, Ph.D., LL.M., PF UP v Olomouci
 • Návrh směrnice o některých aspektech smluv o prodeji zboží v kontextu českého soukromého práva – doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D., PF MU Brno
 • Rozkazní řízení a ochrana spotřebitele – doc. JUDr. Milan Hulmák Ph.D., PF UP v Olomouci
 • Ochrana spotřebitele v nekalosoutěžním právu – doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc., Ústav štátu a práva SAV

KORPORÁTNÍ PRÁVO

 • Smlouva o výkonu funkce statutárního orgánu v obchodních společnostech – prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD., UK v Bratislavě.
 • Střet zájmů člena statutárního orgánu ve vazbě na pravidla corporate governance – doc. JUDr. Ivana Štenglová, PF UK Praha, VSCI Praha
 • Kogentnost a dispozivita korporátního práva – jejich vzájemné ohraničení v judikatuře a právní teorii – JUDr. Petr Šuk, NS ČR
 • Omezení zástupčího oprávnění při vstupu právnické osoby do likvidace pro jednání, které nenaplňuje účel likvidace – JUDr. Kateřina Eichlerová PhD., PF UK Praha

Základní poplatek za účast na konferenci a závěrečné recepci činí 9 800 Kč + DPH /480 EUR. Simultánní tlumočení do ČJ/NJ je zajištěno 13. a 14. 6. 2019. Počet účastníků je omezen na 150 osob.

PODMÍNKY ÚČASTI A REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ NALEZNETE NA WWW.KJT.CZ. Případně lze kontaktovat technický sekretariát konference: Dagmar Korecká, tel. 602 349 069, e-mail: kjt@kjt.cz

Go to TOP