Stoleté výročí 1918-2018 a další osmičkové roky

Antonín Mokrý

Ve dnech 20. až 22. září se advokáti České republiky a Slovenska sešli v Luhačovicích, aby oslavili sté výročí počátku svobodné a samostatné advokacie na území tehdy nově vzniklého Československa v roce 1918. Na dalších stránkách tohoto časopisu se ti, kdo nebyli na místě samém, dozvědí mnohem více o tom, jak oslavy probíhaly. Má reflexe této události je obsažena v dopise, který jsem zaslal stávajícím předsedům ČAK a SAK, JUDr. Vladimíru Jirouskovi a JUDr. Tomáši Borecovi, z něhož nezkráceně cituji:

Vážený pane předsedo,

milý Vladimíre, 

dovol, abych Ti i touto cestou ještě jednou a zvlášť srdečně poděkoval za pozvání na oslavy významného jubilea české a slovenské advokacie v krásném moravském městě Luhačovice. Neděkuji toliko jménem svým, ale i jménem celého předsednictva CCBE, které bylo na tuto slavnost pozváno, jakož i jménem dalších zástupců evropských advokátních komor.

Chtěl bych vyzdvihnout vysokou úroveň tohoto velkolepého setkání, jak pokud jde o jeho část pracovní, tak pokud jde o všechny doprovodné akce, kterých jsme se měli možnost zúčastnit. Jsem přesvědčen, že setkání splnilo svoje cíle, tedy že přispělo jak k dalšímu posílení vzájemných nadstandardních přátelských a pracovních vztahů mezi oběma advokátními komorami, českou a slovenskou, tak splnilo i svůj záměr širší – ukázat, že česká a slovenská advokacie učinily v evropském kontextu obrovský pokrok od počátku svého novodobého vzniku a dál přes všechna úskalí, která za dobu své stoleté existence musely překonávat. Povšiml jsem si, že všichni zahraniční hosté byli hluboce osloveni, a dovolím si říci, že pohnuti v pozitivním slova smyslu tím, co se před nimi odehrávalo, protože bylo velmi dobře ukázáno, že obě advokátní komory nejenže setrvávají a hodlají setrvávat na obraně tradičních demokratických hodnot advokacie, ale že současně jsou si vědomy i nutnosti přizpůsobit se všem pozitivním stránkám pokroku v poskytování právních služeb a výzvám, které přinášejí zejména převratné změny v oblasti moderních technologií. V této oblasti bude nás všechny očekávat ještě hodně práce.

Stejně tak celými oslavami rezonovala velmi zřetelná úcta k našim předkům, zejména pak všem těm, kteří se o dobré jméno advokacie české a slovenské, v historii vzdálené i zcela nedávné, zasloužili, a zůstávají tak v naší paměti její ctí a chloubou.

Závěrem mi dovol vyjádřit ocenění za vysokou úroveň organizace těchto slavností. Za to je namístě poděkovat všem, kteří se na přípravě a průběhu akce podíleli za obě advokátní komory.

Přeji české a slovenské advokacii mnoho dalších let pevného zdraví a úspěchů, stejně jako Tobě osobně!

Jak vyplývá z názvu tohoto úvodníku, na oslavách bylo vícekrát vzpomenuto i dalších osmičkových výročí, ať již to byl rok 1868 – přijetí prvního moderního advokátního řádu na území bývalé monarchie, tak rok 1938, připomínající okleštění Československa a konec 1. československé republiky, tak rok1948, znamenající další pád do nesvobody po převzetí moci komunisty, až konečně i rok 1968, v němž byl násilně zastaven obrodný proces ve společnosti. Tolik zvratů a tolik nešťastných pádů a nových vzmachů! Tato osmičková výročí zdají se být osudovými pro oba naše národy, a cítím, že je zapotřebí, abychom si je stále připomínali. Český advokát a emeritní soudce Ústavního soudu Stanislav Balík před nedávnem řekl kdesi v médiích: „Myslím, že se nacházíme v době, kdy stát bojuje s určitými nešťastnými jevy, jako jsou populismus, choutky chopit se moci a pošlapat pravidla právního státu. Vidíte dějinné situace, u kterých si říkáte, že už víme, že se staly, a opět to nemusí dopadnout dobře. Role advokáta je i v tomto velice důležitá. Měl by usilovat s tímto vědomím o to, aby byla zachována pravidla právního státu a aby nebyla porušována lidská práva.“

S tím bych souhlasil a připojil již jen slova jiného moudrého muže, George Santayany: Kdo zapomíná na své dějiny, je odsouzen je opakovat.“ Z průběhu oslav v Luhačovicích jsem nabyl důvěry, že čeští a slovenští advokáti nezapomínají.

 

JUDr. Antonín Mokrý, prezident Rady evropských advokátních komor (CCBE)

Go to TOP